Opis sytuacji: Jaką stawkę VAT na dostawę wody powinna zastosować gmina, jeśli dostawa jest dokonywana w ramach zarządzania kryzysowego przez straż pożarną do wspólnoty mieszkaniowej, w skład której wchodzi szkoła podstawowa? Interwencyjna dostawa wody jest związana z brakiem wody w istniejącej na terenie posesji studni, której to brak wynika z obniżenia się poziomu wód gruntowych. Za dostawę wody gmina obciąża kontrahentów zryczałtowaną stawką 15 zł brutto za kurs, bez względu na odległość dowozu i ilość dostarczonej wody. Stawka ta została ustalona kilkanaście lat temu zarządzeniem Burmistrza i nie była zmieniana od tamtego czasu. Dotychczas gmina przy rozliczaniu tej sprzedaży stosowała stawkę 8% – PKWiU 36.00.30.0. Czy zastosowana stawka była prawidłowa?

Tak, zastosowana przez gminę stawka VAT 8% na dostawę wody w świetle obowiązujących przepisów była i będzie nadal prawidłowa, mimo wprowadzenia od 1.7.2020 r. nowej matrycy stawek VAT – zob. poz. 25 „nowego” załącznika nr 3 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU).

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 36.00.30.0. Dział 36 (woda w postaci naturalnej, usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody) – Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych są zamieszczone w poz. 141 zał. nr 3 do VATU w brzmieniu obowiązującym do 30.6.2020 r.

Nowy zał. nr 3 do VATU ma zastosowanie od 1.7.2020 r. Nowe matryce stawek VAT z załącznika nr 3 weszły wprawdzie w życie 1.11.2019 r., jednak zaczną obowiązywać od 1.7.2020 r.

Wskazać należy, że pierwotnie nowe matryce stawek VAT miały zacząć obowiązywać od 1.4.2020 r., jednak termin ten został przedłużony w związku z epidemią COVID-19.

Reasumując, na dostawę wody przez gminę obowiązuje stawka VAT 8% (poz. 141 „starego” zał. nr 3 i poz. 25 „nowego” zał. nr 3 do VATU).

Ewidencja w deklaracja: W deklaracji VAT-7(20) sprzedaż opodatkowaną stawką 8% należy wykazać w poz. 17 podstawę opodatkowania i w poz. 18 podatek należny

(RA)