Stawka opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na 2023 r.

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 558 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 25.5.2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2023 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę. Wysokość opłaty ogłasza się na podstawie delegacji ustawowej z art. 24d ust. 4 WodaŚciekU.

Taryfa, czyli zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny (dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), z wyłączeniem taryfy zmienionej w związku ze zmianą stawki VAT. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy w ciągu 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Organ regulacyjny, w ciągu 45 dni od dnia otrzymania wniosku ocenia projekt taryfy i dokonuje analiz na podstawie art. 24c ust. 1 WodaŚciekU. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji (art. 24c ust. 2 WodaŚciekU).

Za wydanie decyzji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę, z której wpływy z tej opłaty stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłatę wpłaca się na rachunek bankowy organu regulacyjnego, w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Ważne

Zgodnie z art. 24d ust. 4 WodaŚciekU ogłoszono, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę na 2023 r. wynosi 576,04 zł. W 2022 r. była to kwota 548,09 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności