W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2389 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.12.2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.

Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, która wynosi 0,20 zł za jedną sztukę takiej torby.

Z obowiązujących od 1.1.2018 r. przepisów art. 40a-40e ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) wynika, że:

  • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego , w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, ma obowiązek pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego);
  • maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego;
  • pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana ;
  • w sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacja podatkowa, który dotyczy zobowiązań podatkowych.