W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2185 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28.11.2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022.

Zgodnie z art. 60 PromEnergElektrU, operator systemu przesyłowego pobiera opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym, czyli opłatę kogeneracyjną.

Ważne

Opłatę kogeneracyjną przeznacza się wyłącznie na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Płatnik opłaty kogeneracyjnej oblicza opłatę i pobiera ją od (art. 61 ust. 1 PromEnergElektrU):

  • odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty ko generacyjnej;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej;
  • przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej, sprzedającego energię elektryczną co najmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną.

Natomiast operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę kogeneracyjną od podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, niebędących płatnikami opłaty kogeneracyjnej.

Stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok, w którym będzie obowiązywać ta stawka kalkuluje się według wzoru określonego w art. 64 PromEnergElektrU.

Ważne

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na 2022 r. wynosi 4,06 zł/MWh.