W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2188 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527 ze zm.; dalej: rozporządzenie). Do rozporządzenia dodano § 10ba, z którego wynika, że do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towar i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), chodzi o darowizny, której przedmiotem są:

 1. komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety;
 2. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 3. drukarki;
 4. skanery;
 5. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 6. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Obniżoną stawkę VAT stosuje się wyłącznie do dostawy tych towarów, dokonanej na rzecz:

 1. placówek oświatowych;
 2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
 3. organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z 14.12.2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.; dalej: PrOświat), chodzi o ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Stawkę 0% VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy wymienionych wyżej towarów oraz:

 1. placówką oświatową;
 2. podmiotem wymienionym w pkt. 2, i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów przez ten podmiot placówce oświatowej;
 3. organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że towary zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ.
Ważne

Przez placówkę oświatową rozumie się:

 1. publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 PrOświat (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), oraz
 2. uczelnie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stawkę 0% VAT można stosować do dostawy towarów dokonanej na rzecz wymienionych wyżej podmiotów w okresie od 1.9.2020 r. do 9.12.2020 r. W takim przypadku warunki uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy podatnik oraz odpowiedni podmiot potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny oraz z potwierdzenia tego wynika, że towary zostaną przekazane placówce oświatowej.