W przedmiotowej sprawie Organizacja Międzyzakładowa związku zawodowego zwróciła się z wnioskiem do Regionu tej organizacji o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  1. kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Protokołu Obrad X Walnego Zebrania Delegatów Regionu,
  2. kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Regulaminu Obrad X Walnego Zebrania Delegatów Regionu,
  3. nagrania obrad X Walnego Zebrania Delegatów Regionu.

Brak upoważnienie statutowego

Region odmówił przekazania tych informacji, wskazując jednocześnie, że byłoby to niezgodne z postanowieniami statutu organizacji związkowej, który uprawnia jedynie do udzielania informacji o decyzjach i innych działaniach władz organizacji związkowej. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Region podtrzymał swoją decyzję i ponownie odmówił udostępnienia informacji, wskazując jako powód odmowy niezgodność ze statutem oraz dodatkowo podkreślono, że wnioskowana informacji stanowi informację przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: DostInfPubU).

Przed przystąpieniem do rozstrzygania zasadniczych kwestii Sąd musiał określić, czy skarżony podmiot był w ogóle zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na gruncie przepisów DostInfPubU. Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 DostInfPubU, obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.; dalej: TrKomU).

Ważne

W omawianej sytuacji skarżona organizacja związkowa spełniała wymóg bycia organizacją reprezentatywną w rozumieniu przepisów TrKomU. Sąd podkreślił ponadto, że skarżony Region jest terenową jednostką organizacyjną ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą osobowość prawną.

W związku z powyższymi okolicznościami, skarżony Region organizacji związkowej jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej na podstawie DostInfPubU.

Sąd podniósł również, że na istnienie obowiązku udzielenia odpowiedzi nie miał wpływu także fakt, że wnioskujący podmiot działał w strukturach skarżonego Regionu organizacji związkowej.

Rozpatrujący sprawę WSA odpowiedział również na pytanie, czy wnioskowana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu DostInfPubU. Na podstawie szerokiego zakresy ustawowej definicji pojęcia „informacja publiczna” Sąd dał twierdzącą odpowiedź na powyższe pytanie.

Ważne

Ponadto Sąd stanął na stanowisku, że nie można dokonywać sztucznego podziału informacji publicznej ze względu na wytwarzające je podmioty (publiczne i niepubliczne).

Skoro podmiot jest zobowiązany do udostępniania informacji, to rozróżnienie, że pewne informacje są, a inne nie są publicznymi „(…) pozostawałoby w sprzeczności z generalnym kryterium przyjętym w definicji zawartej w art. 1 ust. 1 DostInfPubU, odnoszącej się do pojęcia »sprawa publiczna” i z potrzebą jednakowego potraktowaniem obu powyższych podmiotów”.

Statutu nie może wyłączać stosowania przepisów powszechnie obowiązujących

Ostatnią kwestią rozważaną przez WSA było ustalenie, czy Region mógł odmówić zgodnie z prawem udzielenia wnioskowanej informacji. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że w omawianej sytuacji postanowienia statutu nie mogły być podstawą decyzji odmownej: „Niewątpliwie podstawą do odmowy udzielenia informacji publicznej nie mogły stanowić postanowienia statutu, który nie może wyłączać stosowania przepisów powszechnie obowiązujących i to rangi ustawowej”.

Organ, udzielając odmownej decyzji, nie wyjaśnił również, dlaczego uznał informację za przetworzoną. Dopiero w odpowiedzi na skargę wnioskodawcy Region doprecyzował, że chodziłoby o anonimizację danych osób, biorących udział w obradach Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Lakoniczne uzasadnienie decyzji odmownej, przedstawione przez Region, uniemożliwia rozsądzenie, czy informacja miała cechy informacji przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 DostInfPubU.