W polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących zawód księgowego. Regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. W 2014 r. zostało ono zderegulowane w ramach działań mających na celu ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych.

Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych do Ministerstwa Finansów, Prezydenta, Premiera czy Sejmu, Ministerstwo Finansów rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego.

W tym celu opracowaliśmy dokument przedstawiający zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście rozpatrywania przyszłości zawodu księgowego, w którym pytamy o opinie interesariuszy na ten temat. Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań.

Źródło: Ministerstwo Finansów