Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia są regulacje prawne ujęte w art. 23 GospNierU, z którego wynika, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem ust. 1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

W szczególności:

1) ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;

2) zapewniają wycenę tych nieruchomości;

3) (uchylony)

4) zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności; 

6) współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

7) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17; 

7a) wydzierżawiają, wynajmują, użyczają oraz oddają w użytkowanie nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

8) podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

9) składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.

Na kanwie ww. regulacji warto wspomnieć o nieprawidłowości wskazanej w najnowszym wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21.10.2021 r. (WK.WR.40.38.2021.P4; źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl).

We wskazanym wystąpieniu pokontrolnym organ kontroli wskazał m.in., że: W przypadku 6 na 8 objętych kontrolą umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa (5 umów zawartych z dotychczasowymi najemcami i jedna nowa umowa najmu zawarta na okres powyżej 3 lat), wbrew postanowieniom art. 23 ust. 1 pkt 7a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, przed ich zawarciem nie uzyskano wymaganej zgody  Wojewody (…..).

Podsumowując, wskazać należy, że ustalenia organu kontroli są prawidłowe. Należy bowiem podkreślić, że starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej związane z zasobem nieruchomości, muszą przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu. W tych okolicznościach nie uzyskanie zgody wojewody na wynajmowanie nieruchomości SP na okres powyżej 3 lat było działaniem prawnie wadliwym.