Oprócz nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 12 sierpnia Prezydent podpisał również ustawę z 22.7.2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1135). Nowelizacja wchodzi w życie 11 września tego roku i wprowadza obowiązek składania przez kandydatów na konsultantów oraz konsultantów oświadczeń dotyczących m.in.:

 1. członkostwa w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub bycia przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców:
 • wykonujących działalność leczniczą,
 • wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem leczniczym, substancjami czynnymi i wykorzystywanymi jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym,
 • wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,
 • wykonujących działalność ubezpieczeniową,
 • którzy złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie lub złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego albo uzyskali to pozwolenie,
 • którzy są wytwórcami, importerami, autoryzowanymi przedstawicielami lub dystrybutorami wyrobów medycznych;
 1. posiadania akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziałów w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1;
 2. bycia wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
 3. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
 4. wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem:
 • wykonującym działalność, o której mowa w pkt 1 lub
 • posiadającym akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 lub
 • będącym wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Ponadto od 11 września br. konsultanci będą zobowiązani do składania oświadczeń o korzyściach o wartości wyższej niż 380 zł, w tym wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające, uzyskanych od podmiotu:

 1. wykonującego działalność, o której mowa w pkt 1, lub
 2. posiadającego akcje lub udziały w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub udziały w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1, lub
 3. będącego wspólnikiem lub partnerem spółki handlowej lub stroną umowy spółki cywilnej wykonującej działalność w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Wzory oświadczeń

Wzory oświadczeń określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia. W celu wykonania ustawowej delegacji, resort przygotował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W odpowiedzi na przekazanie projektu do konsultacji społecznych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, na posiedzeniu 22.8.2014 r. podjęło stanowisko (stanowisko nr 38/14/P-VII w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia). W jego treści Prezydium zarzuca projektowi przede wszystkim brak precyzyjności, w tym m.in. posługiwanie się pojęciami o znaczeniu prawnym bez powołania się na przepisy, z których wynikałaby ich definicja, czy też brak rozróżnienia podmiotów polskich i zagranicznych) oraz nakładanie na konsultantów obowiązków trudnych lub niemożliwych do wykonania pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zdaniem NRL poważne wątpliwości rodzi nałożenie na konsultanta obowiązku złożenia oświadczenia czy podmiot, w którym wykonuje działalność zarobkową ma udziały lub akcje w innym podmiocie wykonującym działalność wymienioną w pkt. 1-6 załącznika do rozporządzenia. NRL podkreśla, że w praktyce pracownik lub zleceniobiorca często nie ma wiedzy, czy zatrudniający go podmiot posiada udziały lub akcje w innym podmiocie. Nadto dane te są niemożliwe do zweryfikowania, zatem oczekiwanie od konsultanta oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej jest niezasadne. Podobnie obowiązek złożenia oświadczenia co do posiadania przez podmiot finansujący badania lub podmiot, na rzecz którego konsultant wykonuje zadania opiniodawcze i doradcze, udziałów czy akcji w innym podmiocie.

Źródło:

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowisko-prezydium-nrl-podjete-w-dniu-22-sierpnia-2014-roku