Dla przypomnienia przepis art. 15r ust. 1 KoronawirusU upoważnia strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do jej zmiany w przypadku wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie zamówienia. Strony umowy potwierdzają ten wpływ za pomocą oświadczeń lub dokumentów, które mogą dotyczyć w szczególności nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Prezes UODO wskazał, że art. 15r ust. 1 KoronawirusU, w ocenie organu właściwego z zakresu ochrony danych osobowych, nie stanowi podstawy prawnej dla pracodawcy do pozyskiwania danych o stanie zdrowia pracownika celem ich przekazywania zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego, bez znaczenia również pozostaje, czy kontrahent ten jest podmiotem publicznym, czy prywatnym. Przepis ten nie daje także zamawiającemu podstaw do pozyskiwania i przetwarzania tego rodzaju danych osobowych. Podniesiono też, że zgodnie z art. 221b KP dane szczególnych kategorii (dotyczące zdrowia) mogą być przetwarzane za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie bądź pracownika wyłącznie wtedy, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy tych osób (§ 1), a także wtedy gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony (§ 2). Ponadto do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych, wydane przez pracodawcę (§ 3). Pracodawca zatem, zgodnie z zasadą rozliczalności, nie byłby w stanie wykazać, dlaczego pozyskuje i przekazuje innym podmiotom (kontrahentom) dane o stanie zdrowia pracownika dla celów związanych z realizacją zamówienia publicznego. Dlatego też – w ocenie prezesa UODO – art. 15r ust. 1 KoronawirusU nie może stanowić podstawy prawnej dla przetwarzania przez pracodawcę innych danych o pracowniku (danych o stanie zdrowia) oraz w warunkach innych niż wynikające wprost z przepisów prawa pracy.

Reasumując, można ze stanowiska wyprowadzić wniosek, że dane o zachorowaniach osób u wykonawcy mogą być przekazywane zamawiającemu, ale bez łączenia ich z danymi osobowymi pracowników np. przez przekazanie raportów o liczbie zachorowań w zakładzie pracy wykonawcy lub przekazanie zaświadczeń odpowiednio zanonimizowanych.