W odniesieniu do stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy przedstawionego w publikacji „Urlop krótszy niż 14 dni? Spokojnie, grzywny i tak za to nie będzie” w DGP z 29.7.2021 r., które znalazło się w piśmie wewnętrznym adresowanym do rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy od Departamentu Prawnego tejże instytucji z 19.7.2021 r. w sprawie dotyczącej podziału urlopu wypoczynkowego na części (UNP: GIP-21-38446), niniejszym Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy modyfikuje zawarte w przedmiotowym piśmie sformułowanie, iż „nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych stanowi wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy” poprzez wskazanie, że „wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy stanowi nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu”. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze prawniczej i akceptowanym przez Państwową Inspekcję Pracy „nadmierne rozdrobnienie urlopu udzielanego na wniosek pracownika nie stanowi wykroczenia przeciwko jego prawom”, jest jednak sprzeczne z treścią art. 162 Kodeksu pracy, który wprost wskazuje, iż „(…) co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”.

Analiza stanowiska Inspekcji Pracy pokazuje, że pomimo wcześniejszej innej interpretacji, to zgodnie z najnowszym stanowiskiem pracodawcy nie powinni się obawiać kary grzywny w sytuacji, kiedy to na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy jest udzielany na okres krótszy niż 14 dni. W praktyce to oznacza, że pracownicy nie będą musieli brać urlopu na okres 14 dni, żeby pracodawca był „bezpieczny” i nie bał się, że za takie działanie może go spotkać kara. W stanowisku zostało podkreślone, że zarówno literatura, doktryna jak i praktyka PIP w momencie, kiedy to pracownik wnioskuje o taki krótszy urlop, nie jest działaniem przeciwko prawom pracownika. To oznacza, że praktyka brania częstszych, ale krótszych urlopów i w konsekwencji brak jednego co najmniej 14 dniowego urlopu nie będzie rodziła ryzyka otrzymania kary grzywny. To szczególnie ważne stanowisko i potwierdzenie praktyki inspekcji pracy w czasach, kiedy pracownicy wolą wypoczywać i korzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego w innym wymiarze, czyli brać częściej urlop, ale np. kilkudniowy zamiast dłuższych przerw w pracy.