Standardy emisyjne dotyczące spalania odpadów

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 680 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.3.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie określa:

1. Rodzaje instalacji:

dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

2. Rodzaje źródeł spalania paliw:

dla których określa się standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.

3. Standardy emisyjne w zakresie:

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

4. Dla niektórych z rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw oraz dla urządzeń spalania lub współspalania odpadów:

1) warunki uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane, w tym stopień odsiarczania, lub

2) sposób sprawdzania dotrzymywania standardów emisyjnych, lub

3) stałe lub przejściowe odstępstwa od standardów emisyjnych, lub

4) warunki odstępstw, granice odstępstw lub warunki zastosowania planu obniżenia emisji, lub

5) sposoby postępowania w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję, lub

6) przypadki, w których jest wymagane wstrzymanie podawania odpadów do spalania lub współspalania lub zatrzymanie instalacji i urządzenia spalania lub współspalania odpadów, lub

7) wymagania lub ograniczenia w zakresie stosowania paliw, surowców lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, o określonych właściwościach, cechach lub parametrach, lub

8) wymagania w zakresie stosowania określonych rozwiązań technicznych zapewniających ograniczanie emisji, lub

9) przypadki, w których prowadzący instalacje lub użytkownik urządzenia spalania lub współspalania odpadów przekazuje organowi właściwemu do wydania pozwolenia, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska lub ministrowi środowiska:

- informacje o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od standardów emisyjnych,

- informacje lub dane dotyczące warunków lub wielkości emisji, a także działań zmierzających do ograniczenia emisji, w tym realizacji planu obniżenia emisji, lub

10) termin i formę przekazania informacji lub danych, o których mowa w pkt. 9.

W latach 2018-2020 nieprzekraczanie limitu czasu użytkowania wynoszącego w roku kalendarzowym 1500 godzin dla dużego źródła , o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, oraz dla części dużego źródła, o której mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia, sprawdza się, uwzględniając nie średnią kroczącą z 5 lat, ale w:

  • 2018 r. - średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła spalania paliw w 2016 r. i 2017 r.;
  • 2019 r. - średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła spalania paliw w 2016 r., 2017 r. i 2018 r.;
  • 2020 r. - średnią arytmetyczną z czasów użytkowania źródła spalania paliw w 2016 r., 2017 r., 2018 r. i 2019 r.

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności