Standardy atrybutów określają cechy organizacji i osób zajmujących się audytem wewnętrznym. Natomiast standardy działania opisują charakter działań audytu wewnętrznego oraz określają kryteria jakościowe służące ich ocenie. Standardy atrybutów i działania dotyczą wszystkich usług audytu wewnętrznego. Rozwinięciem standardów atrybutów i działania są standardy wdrożenia, które opisują wymagania dotyczące usług zapewniających (.A) lub doradczych (.C). Standardy składają się ze stwierdzeń określających podstawowe wymogi wobec praktyki zawodowej audytu wewnętrznego i oceny skuteczności działań oraz z interpretacji, wyjaśniających terminy lub pojęcia w nich używane. W części drugiej przedstawiono najważniejsze zmiany standardów działania obowiązujące od 1.1.2017 r. i ich wpływ na funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: JST).

Standard po zmianie

Standard przed zmianą

Zarządzający audytem wewnętrznym musi skutecznie zarządzać audytem wewnętrznym, tak aby zapewnić przysporzenie organizacji wartości dodanej.

Interpretacja:

Zarządzanie audytem wewnętrznym jest skuteczne, gdy:

1) osiąga on cele i wypełnia obowiązki określone w karcie audytu wewnętrznego;

2) działa zgodnie z Definicją audytu wewnętrznego i Standardami;

3) pracownicy audytu wewnętrznego przestrzegają Kodeksu etyki i Standardów;

4) bierze pod uwagę trendy i pojawiające się zagadnienia, które mogłyby wpływać na organizację.

Audyt wewnętrzny przysparza wartości organizacji (i jej interesariuszom), kiedy bierze pod uwagę strategie, cele i ryzyko, stara się proponować sposoby wzmocnienia procesów: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli, oraz obiektywnie zapewnia o badanych kwestiach

Interpretacja:

Zarządzanie audytem wewnętrznym jest skuteczne, gdy:

1) wyniki pracy audytu wewnętrznego wskazują na osiągnięcie celów i wypełnienie obowiązków określonych w karcie audytu wewnętrznego;

2) działalność audytu wewnętrznego jest zgodna z Definicją audytu wewnętrznego i Standardami;

3) pracownicy audytu wewnętrznego przestrzegają Kodeksu etyki i Standardów.

Audyt wewnętrzny przysparza wartości organizacji (i jej interesariuszom), kiedy dostarcza obiektywnego zapewnienia w istotnych kwestiach oraz przyczynia się do skuteczności i wydajności procesów: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli

Standard 2000 wskazuje na obowiązek skutecznego zarządzania audytem wewnętrznym przez zarządzającego audytem wewnętrznym – tj. kierownika komórki audytu wewnętrznego w JST. Poprzez zmianę interpretacji przedmiotowego standardu Instytut Audytorów Wewnętrznych wskazuje, że do zapewnienia skutecznego zarządzania audytem wewnętrznym konieczne jest wzięcie pod uwagę trendów i pojawiających się zagadnień, które mogłyby wpłynąć na jednostkę. Zmiana standardu jest konsekwencją zmiany interpretacji standardu 1210 – Biegłość i należyta staranność zawodowa.