Standard po zmianie

Standard przed zmianą

Audytorzy wewnętrzni muszą posiadać wiedzę, umiejętności i inne kompetencje potrzebne do wykonywania ich indywidualnych obowiązków. Audyt wewnętrzny jako zespół musi posiadać lub zdobyć wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne do wykonywania jego obowiązków.

Interpretacja:

Biegłość to ogólne określenie odnoszące się do wiedzy, umiejętności i innych kompetencji wymaganych od audytorów wewnętrznych, aby mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Oznacza m.in. znajomość obecnych działań, trendów, pojawiających się zagadnień, co jest konieczne, by służyć radą i przedstawiać dobre zalecenia. Zachęca się audytorów wewnętrznych do potwierdzenia biegłości poprzez zdobywanie odpowiednich dyplomów zawodowych i innych kwalifikacji jak tytuł Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) i inne tytuły ofertowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych oraz inne odpowiednie organizacje zawodowe.

Interpretacja:

Wiedza, umiejętności i inne kompetencje odnoszące się do zawodowej biegłości wymaganej od audytorów wewnętrznych, aby mogli skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Zachęca się audytorów wewnętrznych do potwierdzenia biegłości poprzez zdobywanie odpowiednich dyplomów zawodowych i innych kwalifikacji jak tytuł Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) i inne tytuły ofertowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych oraz inne odpowiednie organizacje zawodowe.

1210.A1 – Jeżeli audytorom wewnętrznym brakuje wiedzy, umiejętności lub innych kompetencji niezbędnych do wykonania całości lub części zadania, zarządzający audytem wewnętrznym musi pozyskać odpowiednią pomoc i wsparcie merytoryczne.

1210.A2 – Audytorzy wewnętrzni muszą mieć wystarczającą wiedzę pozwalającą na oszacowanie ryzyka oszustwa oraz ocenę sposobu zarządzania tym ryzykiem w organizacji, ale nie oczekuje się od nich posiadania wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób, których podstawowym obowiązkiem jest wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw.

1210.A3 – Audytorzy wewnętrzni muszą posiadać wiedzę o podstawowych ryzykach i mechanizmach kontrolnych związanych z wykorzystaniem informatyki oraz znać dostępne wspomagane komputerowo techniki audytu, Jednakże nie od wszystkich audytorów wewnętrznych oczekuje się wiedzy specjalistycznej, takiej jak od audytorów, których podstawowym obowiązkiem jest audyt informatyczny.

12210.C1 – Jeżeli audytorom wewnętrznym brakuje wiedzy, umiejętności lub innych kompetencji niezbędnych do wykonania całości lub części zadania doradczego, zarządzający audytem wewnętrznym musi odmówić realizacji zadania lub pozyskać odpowiednią pomoc i wsparcie merytoryczne.

Zgodnie z definicją audytu wewnętrznego, zawartą w art. 272 FinPubU, audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. Wskazana w standardach interpretacja biegłości podkreśla, że celem audytu jest właśnie wsparcie kierownika jednostki. W wyniku przeprowadzonego audytu, audytor wewnętrzny powinien nie tylko ustalić stan faktyczny, przyczynę rozbieżności między stanem faktycznym a stanem pożądanym i skutek tej rozbieżności. Aby zrealizować cel audytu, audytor musi przede wszystkim przedstawić zalecenia, dzięki którym JST usprawni swoje funkcjonowanie – do ich sformułowania potrzebna jest poza wiedzą teoretyczną znajomość praktycznych rozwiązań stosowanych w danym obszarze. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w JST informacje w zakresie obecnych działań, czy też trendów mogą czerpać chociażby ze spotkań audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, czy też z członkostwa w Instytucie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i uczestnictwa w spotkaniach Regionalnych Kół Instytutu Audytorów Wewnętrznych.