Standard 1130 – naruszenie niezależności lub obiektywizmu

Standard po zmianie

Standard przed zmianą

W przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia niezależności lub obiektywizmu szczegóły tego naruszenia muszą zostać ujawnione odpowiednim osobom. Sposób ich ujawnienia zależy od charakteru naruszenia.

Interpretacja:

Naruszenia niezależności organizacyjnej lub indywidualnego obiektywizmu mogą wystąpić m.in. w postaci konfliktu interesów o charakterze osobistym, ograniczenia zakresu badania, ograniczenia w dostępie do danych, personelu i majątku, jak również ograniczenia zasobów, np. finansowania.

Określenie osób, którym należy ujawnić szczegóły naruszenia niezależności lub obiektywizmu, zależy od charakteru naruszenia oraz od opisanych w karcie audytu oczekiwań wobec audytu wewnętrznego i obowiązków zarządzającego audytem wewnętrznym względem kierownictwa wyższego szczebla i rady.

1330.A1 – Audytorzy wewnętrzni muszą powstrzymać się od oceny działalności operacyjnej, za którą byli uprzednio odpowiedzialni. Ograniczenie obiektywizmu zachodzi wtedy, gdy audytor wewnętrzny świadczy usługi zapewniające dotyczące działań, za które był odpowiedzialny w ciągu roku poprzedzającego badanie.

1130.A2 – Zadania zapewniające dotyczące obszarów, za które odpowiada zarządzający audytem wewnętrznym, muszą być nadzorowane przez osobę spoza audytu wewnętrznego.

1130.A3 – Audyt wewnętrzny może świadczyć usługi zapewniające w obszarach, w których świadczył usługi doradcze, pod warunkiem że charakter doradztwa nie naruszał obiektywizmu, a na etapie przydzielania audytorów do zadania zapewniono indywidualny obiektywizm.

1130.C1 – Audytorzy wewnętrzni mogą świadczyć usługi doradcze także w zakresie działań operacyjnych, za które byli uprzednio odpowiedzialni.

1130.C2 – Jeżeli w związku z wykonaniem proponowanej usługi doradczej może nastąpić ograniczenie niezależności lub obiektywizmu audytorów wewnętrznych, informacja ta musi zostać ujawniona zleceniodawcy przed podjęciem się zadania.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy kierownictwo jednostki przydziela audytora wewnętrznego do wykonywania prac niezwiązanych z audytem (np. członkostwo audytora w komisji przetargowej powołanej w celu opiniowania ofert w konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego, członkostwo w zespole spisowym przy przeprowadzaniu inwentaryzacji), wówczas należy przyjąć, że nie działa on w charakterze audytora wewnętrznego. Standardy wskazują, że obiektywizm został naruszony, jeżeli audytor świadczy usługi zapewniające dotyczące działań, za które był odpowiedzialny w ciągu roku poprzedzającego badanie. Realizacja czynności doradczych w zakresie działań operacyjnych, za które audytor był uprzednio odpowiedzialny, nie stanowi naruszenia obiektywizmu.

Przykład

Audytor wewnętrzny został powołany do zespołu spisowego przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w Gminie X. na dzień 31.12.2015 r. Inwentaryzację zakończono 15.1.2016 r.

1) Audytor przeprowadził przed 15.1.2017 r. zadanie zapewniające, którego celem była ocena zgodności przeprowadzonej inwentaryzacji z ustawą o rachunkowości – obiektywizm audytora został naruszony.

2) Audytor przeprowadził przed 15.1.2017 r. szkolenie w zakresie metod i terminów przeprowadzania inwentaryzacji na przykładzie inwentaryzacji przeprowadzonej na 31.12.2015 r. – obiektywizm audytora nie został naruszony.

Wprowadzony od 1.1.2017 r. standard 1112 wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich zabezpieczeń w celu ograniczenia niezależności i obiektywizmu, w sytuacji gdy audytor wewnętrzny wykonuje obowiązki wykraczające poza audyt wewnętrzny. W interpretacji do powyższego standardu Instytut Audytorów Wewnętrznych wskazuje, że zabezpieczeniami są działania nadzorcze, często prowadzone przez radę, podejmowane w celu poradzenia sobie z tymi potencjalnymi naruszeniami. Mogą one polegać na okresowej ocenie podległości i obowiązków sprawozdawczych, a także na stworzeniu alternatywnych procesów pozwalających uzyskać zapewnienie co do obszarów objętych dodatkowymi obowiązkami.

W JST, jak już wcześniej wykazano, trudno znaleźć odpowiednik rady, która pozostaje niezależna od kierownictwa wyższego szczebla. Dlatego też kierownictwo jednostki już na etapie powierzenia audytorowi wewnętrznemu działań operacyjnych niezwiązanych z audytem wewnętrznym powinno mieć na uwadze ewentualne konsekwencje w postaci naruszenia niezależności i obiektywizmu. Standard wskazuje, że działania nadzorcze mogą polegać m.in. na okresowej ocenie podległości audytu wewnętrznego. W tym miejscu należy zauważyć, że w JST kierownik komórki audytu wewnętrznego (w jednoosobowej komórce – audytor wewnętrzny) podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki. Zatem każda inna podległość niż bezpośrednio wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi/przewodniczącemu zarządu stanowi naruszenie art. 280 FinPubU.

W standardzie 1130 – naruszenie niezależności lub obiektywizmu dodano standard wdrożenia dla usług zapewniających 1130.A3, zgodnie z którym audytor wewnętrzny może świadczyć usługi zapewniające w obszarach, w których świadczył usługi doradcze, pod warunkiem że charakter doradztwa nie naruszał obiektywizmu, a na etapie przydzielania audytorów do zadania zapewniono indywidualny obiektywizm. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 4.9.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1480). Wskazane rozporządzenie kładzie nacisk na zachowanie obiektywizmu przy świadczeniu usług doradczych w unormowaniu zawartym w § 23, zgodnie z którym audytor wewnętrzny powstrzymuje się od wykonywania czynności doradczych, które prowadziłyby do przyjęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką i informuje o tym kierownika jednostki. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że charakter doradztwa naruszył obiektywizm, to w myśl standardu 1130.A3 audytor wewnętrzny powinien powstrzymać się od wykonywania zadań zapewniających w obszarze objętym doradztwem.