Standard 1010 – Uznawanie obowiązkowych wytycznych w karcie audytu wewnętrznego (poprzednio standard nosił nazwę: Uznawanie Definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki i Standardów w karcie audytu wewnętrznego)

Standard po zmianie

Standard przed zmianą

Obowiązek stosowania Podstawowych zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki, Standardów i Definicji audytu wewnętrznego, musi być uznany w karcie audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien omówić Misję audytu wewnętrznego oraz obowiązkowe elementy Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej z kierownictwem wyższego szczebla i radą.

Obowiązek stosowania Definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki i Standardów musi być uznany w karcie audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym powinien omówić Definicję audytu wewnętrznego, Kodeks etyki i Standardy z kierownictwem wyższego szczebla i radą.

Podobnie jak w przypadku standardu 1000, również standard 1010 nie uległ większym zmianom. We wstępie do Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego wyjaśniono, że w standardach użyto słów: „musi”, aby opisać bezwarunkowy obowiązek oraz „powinien” w sytuacjach, w których oczekiwane jest przestrzeganie danego wymagania, chyba że profesjonalna ocena okoliczności uzasadnia odstępstwo. Zatem kierownik komórki audytu wewnętrznego w JST nie ma bezwzględnego obowiązku omówienia misji audytu wewnętrznego oraz obowiązkowych elementów Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej z kierownikiem jednostki. Wskazane omówienie jest jednak niezwykle przydatne przy dalszej współpracy na linii audytor wewnętrzny – kierownik jednostki. Nakreślenie misji audytu wewnętrznego ograniczy w znaczny sposób nieświadome ograniczenia niezależności i obiektywizmu audytora wewnętrznego przez kierownika jednostki – wynikające z niewłaściwego rozumienia roli audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu kontroli zarządczej (audytor wewnętrzny dokonuje profesjonalnej oceny kontroli zarządczej bez przejmowania obowiązków kierownictwa związanych z odpowiedzialnością za prawidłowe jej funkcjonowanie).