W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2019 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z 29.9.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2019).

Na mocy podanego aktu prawnego wprowadzono różne rozwiązania związane z przedłużaniem terminu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Co istotne, powyższe skutkuje również dla jednostek samorządu terytorialnego, bowiem niektóre z rozwiązań legislacyjnych istotne dla gospodarki finansowej tych jednostek, są właśnie zależne od istnienia wspomnianego stanu zagrożenia.

Na uwagę zasługuje szczególnie rozwiązanie prawne podane w art. 15zo KoronawirusU. Zgodnie z jego treścią:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2,

2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie

– do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wspomniana wyżej regulacja była już wielokrotnie wykorzystywana w praktyce przez jednostki samorządowe. Dzięki niej nie było potrzeby występowania przez samorządy do regionalnej izby obrachunkowej o wydanie opinii odnośnie spłaty zaciąganego zobowiązania. Z nowelizacji ww. rozporządzenia wnioskować należy, że ww. specjalne rozwiązanie będzie stosowane jeszcze co najmniej do końca października br.

Jednocześnie warto dodać, że w „normalnych” uwarunkowaniach każdy samorząd jest zobligowany do wystąpienia do regionalnej izb obrachunkowej o wydanie opinii na podstawie art. 91 ust. 2 FinPubU.

Podsumowując, zmiany dokonane wspomnianym rozporządzeniem w praktyce wydłużają możliwość stosowania ww. specjalnego rozwiązania na potrzeby finansowe JST.