Tak. Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych mogą zostać przeprowadzone do końca roku kalendarzowego. Między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi równo upłynąć 365 dni.

Artykuł 62 ust. 3 PrBud stanowi samoistną podstawę nałożenia obowiązku określonego w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a PrBud. Bez znaczenia pozostaje na gruncie art. 62 ust. 3 PrBud okoliczność, czy obiekt budowlany jest użytkowany, jak również to, czy jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, czy też jakiś inny.

Jedyną ale i wystarczającą przesłanką warunkującą zastosowanie trybu z art. 62 ust. 3 PrBud jest stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, mogącego spowodować zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi (jak również zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub środowiska).

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt1 lit. a PrBud obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Możność żądania dostarczenia ekspertyzy co do stanu technicznego obiektu budowlanego stanowi przewidziane prawem uprawnienie organu nadzoru budowlanego, jednakże jest ono uzależnione od wystąpienia przesłanki, jaką jest zaistnienie uzasadnionych wątpliwości organu co do rzeczywistego stanu obiektu, a w sytuacji, o której mowa w art. 62 ust. 3 PrBud nadto od ustalenia przez organ, iż stan obecny może zagrażać ludziom, mieniu bądź środowisku.

Dopiero zatem w wyniku wnikliwej analizy całokształtu okoliczności sprawy, w tym oceny rzeczywistego istnienia bądź nieistnienia wskazanych wyżej przesłanek, organ nadzoru budowlanego podjąć może rozstrzygnięcie przewidziane przytoczonymi przepisami, tj. nałożyć obowiązek przeprowadzenia kontroli bądź wykonania ekspertyzy.

W sytuacji stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego budynku, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest podjąć działania, do których zobowiązuje go prawo budowlane, w celu usunięcia nieprawidłowości, a przede wszystkim zagrożenia dla ludzi i mienia.

Obowiązek wykonania określonych robót spoczywa na wszystkich właścicielach budynku solidarnie. Wszelkie roszczenia wynikające ze sposobu wykonywania własności przez współwłaścicieli, a także wzajemne rozliczenia, mogą być przedmiotem postępowania wyłącznie przed sądem powszechnym.