Nowa wersja projektu zakłada wprowadzenie do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dwóch pojęć: 1) minimalne wynagrodzenie za pracę – które ma oznaczać minimalne miesięczne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy; 2) minimalne wynagrodzenie – które ma oznaczać minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługujące przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Projekt przewiduje wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla umów zlecenia, oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, ale tylko wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w miejscu i czasie wyznaczonym przez przedsiębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną.

Przez „czas wyznaczony” należy rozumieć wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług przez dany okres czasu ustalony przez zleceniodawcę i wynikający z jego potrzeb związanych z obecnością przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w danym miejscu w związku z wykonywaniem zlecenia lub świadczeniem usług (może on być ustalony przez wskazanie liczby godzin albo ram czasowych pracy). Minimalne wynagrodzenie ma obowiązywać niezależnie od sposobu ustalenia wynagrodzenia w umowie (czy jest ono ustalone w stawce godzinowej, tygodniowej czy miesięcznej).

Przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych przez osobę fizyczną, albo osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników (a zatem tzw. „osób samozatrudnionych”) realizowanych na rzecz przedsiębiorców (w rozumieniu art. 4 ustawy z 2.7.20104 r. o swobodzie działalności gospodarczej; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności (nie musi być to działalność zarobkowa).

Jednak projekt przewiduje wyłączenie w zakresie:

1) usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.); oraz

2) umów cywilnoprawnych dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

W tych przypadkach ustawa o minimalnej stawce godzinowej dla ww. umów nie znajdzie zastosowania.

Projekt przewiduje zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę. Zgodnie z projektem wypłaty minimalnego wynagrodzenia trzeba będzie dokonywać w formie pieniężnej; częściowe spełnienie tego wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna będzie dopuszczalne tylko, gdy będzie to przewidywał układ zbiorowy pracy. Ponadto zleceniobiorca będzie musiał otrzymywać wynagrodzenie regularnie – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wynagrodzenie będzie musiało mu być wypłacane co najmniej raz w miesiącu.

Z projektu wynika, że zasady ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (będącej podstawą do naliczenia minimalnego wynagrodzenia) w pierwszej kolejności powinny być ustalone przez strony umowy. Natomiast w razie braku takich ustaleń zleceniobiorca będzie przedkładał informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – w formie pisemnej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku umowy zawartej w formie ustnej – zleceniodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia zleceniobiorcy ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi – w formie pisemnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie braku takiego potwierdzenia – podstawą ustalenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie informacja przedłożona przez zleceniobiorcę – także w formie pisemnej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Nie będzie to jednak dotyczyć wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W takim przypadku ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie prowadził pracodawca-użytkownik (na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi).

Jeżeli usługa lub zlecenie będzie realizowane przez więcej niż jedną osobę, albo zostanie powierzone osobie trzeciej, to minimalne wynagrodzenie w stawce godzinowej będzie przysługiwało każdej z tych osób. W takim przypadku potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, będzie następowało odrębnie w stosunku do każdej osoby.

Dokumenty oraz informacje w postaci elektronicznej związane z potwierdzaniem liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług zleceniodawca będzie musiał przechowywać przez okres wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, o którym mowa w art. 118 i 751 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

W pierwszym okresie obowiązywania minimalnego wynagrodzenia przewiduje się wprowadzenie (nadal) 12 zł jako stawki godzinowej, jednak będzie ona obowiązywała do 31.12.2017 r. Projekt określa sposób ustalania wysokości tej stawki w kolejnych latach – wysokość tej stawki godzinowej wynagrodzenia będzie wzrastała w takim samym stopniu procentowym jak minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane dla pracowników.

Kontrola wypłacania minimalnego wynagrodzenia oraz udokumentowania potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy – bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy.

Przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, która będzie wypłacała przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia – będzie podlegała karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Postępowanie w tym zakresie będzie toczyć się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowy projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1.9.2016 r., a nowe minimalne wynagrodzenie będzie miało zastosowanie także do umów zawartych przed tą datą – z tym, że będzie ono obowiązywało od 1.1.2017 r. Od 1.1.2017 r. zniesione zostanie także zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom w okresie pierwszego roku pracy i w następnych latach pracy. Zatem każdy pracownik będzie uprawniony do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę – także w pierwszym roku pracy.