W dniu 13.5.2022 r. na stronie RCL ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z 13.5.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1025).

Zgodnie z § 1 tej regulacji w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25.3.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679 i 928) wprowadza się następujące zmiany:

  • w tytule rozporządzenia wyraz „epidemii” zastępuje się wyrazami „zagrożenia epidemicznego”;
  • w § 1 wyraz „epidemii” zastępuje się wyrazami „zagrożenia epidemicznego”;
  • w § 3 w ust. 1 wyrazy „z epidemią, o której” zastępuje się wyrazami „ze stanem zagrożenia epidemicznego, o którym”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16.5.2022 r.

Oznacza to, że obecnie obszarem, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z uzasadnienia do tego rozporządzenia, przedmiotowe zmiany są determinowane sytuacją epidemiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mają zapewnić spójność zmienianego rozporządzenia z rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydawanymi na podstawie upoważnień ustawowych zamieszczonych w art. 46 ust. 2 i 4 ZapobChoróbU, dotyczącymi odwołania stanu epidemii i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 16.5.2022 r.

Jeśli chodzi o rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym zakresie, to na stronie RCL w dniu 16.5.2022 r. ogłoszono je dwa, czyli:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1027).

Zgodnie z § 1 odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Natomiast według § 2 traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii „Biorąc pod uwagę poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej skutkującą zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co przyczyniło się również do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych, za zasadne uznaje się zniesienie stanu epidemii. Powyższa sytuacja pozwala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16.5.2022 r. zastąpić ogłoszony stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego”.

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1028).

Stosownie do § 1 w okresie od 16.5.2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Według § 2 ust. 1 obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 DziałLeczU w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 PrSzkolWyżN.

Zgodnie z § 2 ust. 2 osoby objęte obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19 są obowiązane posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14.6.2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1, z późn. zm.2)).

Stosownie do § 2 ust. 3 i 4 obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy osób, które wykonują test antygenowy lub molekularny w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wskazano, ponadto że „Mając zatem na uwadze, że szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej), proponowana regulacja kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nałożony dotychczas oraz zawiera regulację dotyczącą posiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Powyższy obowiązek stosuje się do osób, w stosunku do których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do szczepienia. Natomiast w przypadku nieposiadania przez wyżej wskazane osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, są one obowiązane wykonać test antygenowy lub molekularny w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Należy jednak zaznaczyć, że testy te nie będą finansowane ze środków publicznych”.