„Stabilna praca – silna rodzina”. Ministerstwo ogłasza nabór na pilotażowe projekty

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ogłosiła nabór na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Nabór wniosków rozpoczął się 21 października i potrwa do 12 listopada. Projekt adresowany jest do publicznych służb zatrudnienia – m.in. wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, które chcą wdrożyć nowe sposoby pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym.

Cel 

Celem naboru jest wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom tworzącym miejsca pracy, w celu stworzenia rozwiązań systemowych. Szczególnie premiowane będą projekty pilotażowe skierowane do: 

1) osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, w szczególności rodziców powracających lub wchodzących na rynek pracy,

2) kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci,

3) osób młodych do 30 roku życia, z grupy NEET (tj. osoby nieuczące się, niepracujące i nieszkolące się),

4) oraz zawierające rozwiązania wspierające pracodawców w zatrudnianiu pracowników w formie pracy zdalnej mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Realizacja

Projekty pilotażowe w ramach naboru mogą̨ być realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi Instytucjami Rynku Pracy, w szczególności: 

1) Ochotniczymi Hufcami Pracy; 

2) agencjami zatrudnienia; 

3) instytucjami szkoleniowymi;

4) instytucjami partnerstwa lokalnego (grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy, np. pracodawcy, organizacje publiczne i pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego);

5) instytucjami dialogu społecznego: 

6) związkami zawodowymi lub organizacjami związków zawodowych, 

7) organizacjami pracodawców, 

8) organizacjami bezrobotnych, 

9) organizacjami pozarządowymi.

Składanie wniosków

Terminy naboru wniosków do projektu: 

1) ogłoszenie naboru: 21.10.2021 r.

2) zakończenie naboru: 12.11.2021 r.

3) ogłoszenie projektów rekomendowanych do realizacji: do 10.12.2021 r.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję dokonującą oceny złożonych wniosków, powołaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odrębnym zarządzeniem. 

Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują̨ się̨ w załączniku Regulamin naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”, który znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację projektu „Stabilna praca – silna rodzina” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 57 mln złotych. Środki pochodzić będą z rezerwy Funduszu Pracy, wynika to przede wszystkim z nadwyżki jaka pozostaje w Funduszu Pracy, a resort rodziny chce te środki wykorzystać już w tym roku. Wybrane projekty będą musiały być zrealizowane do końca 2023 roku.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności