Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie dla JST – zmiany w składaniu wniosków

W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (M.P.) z 2020 r. pod poz. 1144 opublikowano uchwałę nr 178 Rady Ministrów z 8.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzono do uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się (w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na wsparcie, w postaci środków finansowych kierowane dla:

 1. gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5.000.000 tys. zł;
 2. gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które wynosi 250.000 tys. zł;
 3. powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1.000.000 tys. zł;
 4. jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi 6.000.000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1 i 3.

Wnioski o wyróżnione wyżej wsparcie składa się do wojewody, który dokonuje oceny tych wniosków oraz przekazuje Prezesowi Rady Ministrów rekomendowane wnioski w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Dokonując oceny złożonych wniosków, wojewoda bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 10 rozporządzenia, czyli:

 1. realizację zasady zrównoważonego rozwoju;
 2. kompleksowość planowanych inwestycji;
 3. ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
 4. koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
 5. liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
 6. relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
 7. wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
 8. zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

Przed zmianą wojewoda opiniował te wnioski po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto, wojewoda przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jednostka przekazała informacje o wykorzystaniu środków, zbiorczą informację o wykorzystaniu przez jednostki środków do ministra gospodarki, ministra finansów oraz ministra administracji publicznej. Przed zmianą, wojewoda przekazywał tę zbiorczą informację w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności