Środki trwałe w Krajowym Standardzie Rachunkowości

Celem KSR 11 jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.; dalej RachunkU) dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 obowiązuje jednostki w tym jednostki sektora finansów publicznych, które na podstawie art. 10 ust 3 RachunkU stosują KSR. Natomiast jednostki, w których kierownicy nie podjęli decyzji o włączeniu KSR-ów, jako podstawy do sporządzania sprawozdań finansowych, mogą wykorzystać wiele zapisów nowej regulacji w dokumentacji polityki rachunkowości. Opracowanie komitetu standardów dostarcza, bowiem szereg praktycznych uwag związanych z gospodarką rzeczowymi aktywami trwałymi.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące:

  • postaci środka trwałego,
  • okresu ekonomicznej użyteczności,
  • dopełnienia cech kompletności i zdatności do użytkowania,
  • likwidacji środka trwałego warunkującej budowę nowego obiektu,
  • konsekwencji zaniechania budowy środka trwałego,
  • rozliczania kosztów finansowania w tym zawieszenia kapitalizacji, zakończenia kapitalizacji,
  • zasad ujmowania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego w tym kryteriów klasyfikacji nakładów na ulepszenia lub bieżące użytkowanie środka trwałego, poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej oraz rodzaje ulepszeń,
  • ujmowania skutków zaprzestania eksploatacji środka trwałego,
  • prezentowania informacji nt. tych aktywów w sprawozdaniu finansowym,
  • rozwiązań technicznych sprzyjających prawidłowej ewidencji.

W KSR 11 wyjaśnia się zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności