Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z ww. czynnością przedstawia się następująco:

1) Wypłata gotówki czekiem z BS w dniu 28.12.2009 r.
Wn konto 140-kasa/BS,
Ma konto 131-BS.

2) Wpłata do kasy gotówki pobranej z BS w dniu 28.12.2009 r.
Wn konto 101,
Ma konto 140-kasa/BS.

3) Blokada czeku w NBP w dniu 28.12.2009 r.
Wn konto 140,
Ma konto 132-NBP.

4) Wpływ środków z NBP do BS w dniu 2.1.2010 r.
Wn konto 131-BS,
Ma konto 140.

Zaistniała sytuacja, że czek na kwotę 200 zł zrealizowano w grudniu 2009 r. W dniu wypłaty gotówki czekiem z BS, tj. 28.12.2009 r., na rachunku dochodów własnych prowadzonym w NBP nastąpiła blokada czeku, w związku z czym w tym dniu z konta rachunku dochodów własnych NBP pobrał kwotę 200 zł. Z NBP wpłynęła do BS kwota 200 zł dopiero 2.1.2010 r.
W jednostce na 31.12.2009 r. brak księgowania poz. 4, tj. wpływ środków z NBP do BS. W związku z powyższym na 31.12.2009 r. na kontach 131 i 140 występuje saldo:
Wn konta 140 w kwocie 200 zł,
Ma konta 131 w kwocie 200 zł.

Jak powyższy fakt należy przedstawić w bilansie jednostki na 31.12.2009 r.? W jakich pozycjach bilansu należy ująć ww. kwoty? Czy możliwe jest nie wykazywać tego w bilansie?

Operacja 4. będzie miała odzwierciedlenie w księgach NBP i Banku Spółdzielczego w związku z tym, że dotyczy wzajemnych rozliczeń między tymi bankami, nie będzie natomiast ujęta w sprawozdawczości finansowej jednostki budżetowej. W księgach państwowej jednostki budżetowej oraz w sprawozdawczości będą ujęte operacje związane z pobraniem środków finansowych z konta rachunku dochodów własnych w wysokości 200 zł i przyjęciem gotówki do kasy.