Dla celów opodatkowania CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm; dalej: PDOPrU). Co do zasady zatem otrzymane przez fundację lub innego podatnika CIT darowizny (pieniężne lub niepieniężne) oraz częściowo odpłatne lub nieodpłatne świadczenia będą stanowiły przychód podatkowy tego podmiotu.

Jednocześnie do przychodów nie zaliczamy przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4 PDOPrU). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał rację fundacji, że w odniesieniu do jej funduszu założycielskiego zastosowanie znajdzie właśnie ten przepis.

Ważne
W konsekwencji, środki pieniężne otrzymane przez fundację od fundatora, jako wpłaty na fundusz założycielski nie stanowią przychodu podatkowego fundacji i podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (interpretacja indywidualna z 12.5.2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-300/16/TS).

Stanowisko takie potwierdzają też inne organy podatkowe (patrz np. interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15.10.2013 r., sygn. IPPB5/423-574/13-2/AJ, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 17.12.2014 r., sygn. ITPB3/423-435a/14/PS).