W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1046 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.6.2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Z rozporządzenia wynika, że w zakresie higieny rąk członków obwodowej komisji wyborczej wyposaża się w:

  • jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz
  • płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję. 

Natomiast w zakresie ochrony ust i nosa w:

  • maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta, oraz
  • przyłbice.

W lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą te środki ochrony osobistej można stosować zamiennie.

Ważne

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

W lokalu wyborczym:

przebywa w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni

z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dezynfekujących przedmioty i powierzchnie w lokalu wyborczym

zapewnia się:

  • wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu: przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy, a także co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej
  • organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu
  • korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem

jest zalecana stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej

jeżeli budynek jest w nie wyposażony

umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk

płyn umieszcza się przy wejściu, w widocznym miejscu

powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywają-ce w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji:

  • przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy
  • nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej
Ważne

Środki ochrony osobistej, o których mowa w rozporządzeniu, spełniają normy udostępnione na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia w zakładce Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

Ponadto, w obwodach głosowania utworzonych za granicą nie ma obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.