W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1401 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.7.2021 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2021 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z art. 15 pkt 2–6 i 8 OchrPPożU, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są m.in. zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, a także inne jednostki ratownicze.

Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania wymienionych tu jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (art. 33 ust. 1 OchrPPożU).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2021 r. w kwocie 73 000 000 zł. Przy czym, środki te przeznacza się dla:

  1. zakładowych straży pożarnych – w kwocie 35 000 zł;
  2. ochotniczych straży pożarnych – w kwocie 72 965 000 zł.

Dla porównania w 2020 r. środki te wynosiły 145 590 000 zł, z czego dla zakładowych straży pożarnych przeznaczono 45 000 zł, a dla ochotniczych straży pożarnych – 145 545 000 zł.