Środek trwały nabyty w drodze spadku czy darowizny od najbliższej rodziny – bez amortyzacji podatkowej

Wprowadzone 1.1.2018 r. zmiany w zakresie regulacji ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: PDOFizU) pozbawiają wielu podatników możliwości zaliczenia w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych nabytych w drodze spadku albo darowizny. Warto przypomnieć, iż obowiązującą na gruncie regulacji PDOFizU zasadą jest, iż wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze spadku bądź darowizny jest wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 PDOFizU). Jednak w obowiązującym od 1.1.2018 r. stanie prawnym gruntownej zmianie uległa regulacja wyrażona treścią art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a PDOFizU.

Norma ta aktualnie bowiem ustala, iż nie uznaje się za podatkowe koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli:

1) nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

2) dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

3) nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

4) nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

Konsekwencję takiej regulacji stanowi zatem wykluczenie z możliwości zaliczenia w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nabyte zostało przez podatnika w drodze spadku bądź darowizny, a nabycie to na gruncie regulacji podatku od spadków i darowizn korzystało ze zwolnienia z tego podatku. Zatem, przykładowo, do kosztów podatkowych nie będą mogły zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne dokonywane od środka trwałego, który został nabyty od najbliższego członka rodziny w drodze spadku jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego w treści art. 4a ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Zauważyć tutaj warto iż dotychczas dokonywane w takiej sytuacji odpisy amortyzacyjne stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodów ponieważ zasadą było, że wyłączenia w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych nieodpłatnie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stosowało się jeżeli te były nabyte w drodze spadku lub darowizny.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności