Wprowadzone 1.1.2018 r. zmiany w zakresie regulacji ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.; dalej: PDOFizU) pozbawiają wielu podatników możliwości zaliczenia w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych nabytych w drodze spadku albo darowizny. Warto przypomnieć, iż obowiązującą na gruncie regulacji PDOFizU zasadą jest, iż wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze spadku bądź darowizny jest wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 PDOFizU). Jednak w obowiązującym od 1.1.2018 r. stanie prawnym gruntownej zmianie uległa regulacja wyrażona treścią art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a PDOFizU.

Norma ta aktualnie bowiem ustala, iż nie uznaje się za podatkowe koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli:

1) nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

2) dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

3) nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

4) nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

Konsekwencję takiej regulacji stanowi zatem wykluczenie z możliwości zaliczenia w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nabyte zostało przez podatnika w drodze spadku bądź darowizny, a nabycie to na gruncie regulacji podatku od spadków i darowizn korzystało ze zwolnienia z tego podatku. Zatem, przykładowo, do kosztów podatkowych nie będą mogły zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne dokonywane od środka trwałego, który został nabyty od najbliższego członka rodziny w drodze spadku jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego w treści art. 4a ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Zauważyć tutaj warto iż dotychczas dokonywane w takiej sytuacji odpisy amortyzacyjne stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodów ponieważ zasadą było, że wyłączenia w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych nieodpłatnie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stosowało się jeżeli te były nabyte w drodze spadku lub darowizny.