Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów z 2021 r. z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 534 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 12.5.2022 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Przypomnijmy, że część wpływów z tytułu określonych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 PrOchrŚrod opłat i kar stanowi dochód gmin i powiatów, czyli w części 20% dla gmin i 10% dla powiatów, czy czym:

  • z tytułu opłat za wycięcie drzewa lub krzewu – w całości dla gminy, z wyjątkiem wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód budżetu powiatu;
  • wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady.
Ważne

Gminy i powiaty, których dochody z tytułu tych opłat i kar są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska (art. 404 ust. 1 PrOchrŚrod).

Ogłoszono więc, że średnia krajowa dochodów gmin i powiatów przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2021 r. z tytułu tych opłat i kar wyniosła dla:

  • gmin – 14,92 zł;
  • powiatów – 3,30 zł.

Dla porównania, za 2020 r. wielkości te wynosiły odpowiednio: dla gmin – 11,25 zł, dla powiatów – 2,67 zł.

Przypominam też, że gminy i powiaty wpłacają nadwyżkę na rachunek odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, w do 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła nadwyżka. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności