Zdaniem WSA średni stan techniczny budynku może być podstawą do wydani nakazu rozbiórki. Obiekt może stanowić zagrożenie dla przebywających w nim osób z uwagi na brak niezbędnej infrastruktury, jak również negatywne oddziaływanie wizualne na okoliczną przestrzeń (wyr. WSA w Białymstoku z 18.1.2017 r., II SA/Bk 758/16).

1. Stan faktyczny

Wspólnota Mieszkaniowa w Białymstoku wystąpiła z wnioskiem do powiatowego inspektora budowalnego o wyrażenie zgody na rozbiórkę okolicznego pawilonu handlowo-usługowego z uwagi na jego zły stan techniczny, powołując się na stosowne ekspertyzy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, po przeprowadzeniu własnej oceny obiektu, że budynek jest w średnim stanie technicznym wobec czego nie ma podstaw do jego rozbiórki, tym samym umorzył prowadzone na wniosek wspólnoty postępowanie.

2. Orzeczenie sądu

W wyniku złożonej przez członków wspólnoty skargi, WSA stwierdził, że PINB niesłusznie wykluczył zastosowanie w przedmiotowej sprawie art. 67 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 280 ze zm.), który daje możliwość ingerencji nadzoru budowlanego w sytuacji gdy obiekt nie nadaje się do odbudowy, remontu lub wykończenia.

Ważne
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nawet średni stan techniczny, jak wynikało z przedstawionej przez współwłaścicieli budynku opinii eksperckiej, może być podstawą do wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego w sytuacji istnienia zagrożenia dla przebywających w nim osób z uwagi na brak elementów niezbędnej infrastruktury lub też negatywne odziaływanie wizualne na okoliczną przestrzeń.