W przypadku – sprzedaży po likwidacji sklepu pozostałości towarów poniżej cen zakupu – u przedsiębiorcy powstała strata z działalności gospodarczej, którą powinien wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2019 r.

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących PKPiR, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 PDOFizU).

Przy czym, jak stwierdził NSA w wyroku z 26.5.2009 r., II FSK 203/08, Legalis, „przepis art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. nie dotyczy wyłącznie remanentu na koniec roku podatkowego, ale pojęcia remanentu końcowego, którym może być zarówno remanent na koniec roku podatkowego, jak i remanent końcowy na dzień likwidacji działalności gospodarczej”.

W razie likwidacji działalności gospodarczej sporządza się wykaz składników majątku na dzień tej likwidacji, to jest spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów – § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.7.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2544 ze zm.; dalej: PodKsPiRR).

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 PodKsPiRR, spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie; powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji …”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). Wyceny pozycji ujętych w spisie z natury dokonuje się na podstawie § 29 PodKsPiRR.

Co do zasady, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej, są przychodami z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a PDOFizU). Należy przy tym uwzględnić przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a PDOFizU, który nie ma zastosowania w omawianym przypadku.

W razie sprzedaży składnika majątku firmy, objętego spisem z natury, podstawą opodatkowania jest dochód uzyskany z takiej transakcji. Dochód ten podlega opodatkowaniu według takich zasad, jakie obowiązywały podatnika w momencie likwidacji działalności. Ustala się go na podstawie art. 24 ust. 3b PDOFizU – stanowi różnicę pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia tych składników, a wydatkami na ich nabycie, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (wyłączenie z kosztów wydatków na nabycie towarów wynika z różnic remanentowych).

Reasumując, w przypadku sprzedaży po likwidacji sklepu towarów poniżej kosztów ich zakupu, nie wystąpi u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu, tylko strata, którą należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

(RA)