Konferencja naukowa

„Sprawozdawczość szpitali na potrzeby zintegrowanej oceny ich dokonań”

17.6.2011 r. odbędzie się w Szczecinie dyskusja na temat potrzeby doskonalenia i wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru dokonań szpitali. Będzie ona przeprowadzona w ramach konferencji naukowej „Sprawozdawczość szpitali na potrzeby zintegrowanej oceny ich dokonań” zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Gospodarowanie ograniczonymi zasobami w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wymusza stosowanie rzetelnych metod i narzędzi pomiaru i oceny dokonań tych jednostek. Wiarygodna informacja o dokonaniach szpitali wpływa na ważne obszary funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. Pomiar dokonań szpitali w szerokim znaczeniu może odnosić się do różnych kategorii ekonomicznych – stanów (np. posiadanych zapasów towarów, wolnych środków pieniężnych, kompetencji), strumieni (np.: przychodów, kosztów, wydatków), zjawisk (np. satysfakcji i zachowań pacjentów). Mierzone zjawiska i procesy mogę być zarówno materialne (koszty procedur medycznych), jak i niematerialne (satysfakcja pacjentów). Wyniki niektórych działań realizowanych w szpitalu są łatwo mierzalne np. liczba wykonanych badań diagnostycznych, osiągnięte przychody ze sprzedaży. Znacznie trudniej zmierzyć wyniki działań takich jak zarządzanie, badania i rozwój. Wyniki tych działań są wielowymiarowe, często oddalone w czasie od momentu ich rozpoczęcia, a związek przyczynowo-skutkowy między działaniami a wynikami jest trudny do uchwycenia. W chwili obecnej aktualnie istniejący model sprawozdawczości uniemożliwia dokonanie prawidłowej, wszechstronnej oceny działalności szpitali. Niestety, ani kadra menedżerska szpitali, ani instytucje szczebla regionalnego i centralnego (organy założycielskie, Ministerstwo Zdrowia) nie dysponują żadnym spójnym systemem pomiaru dokonań szpitali. Problemy wynikają głównie z trudności połączenia społecznych celów szpitali z miernikami pomiaru stopnia ich realizacji. Aktualnie podstawowym źródłem danych do oceny szpitali jest sprawozdawczość finansowa z wynikiem finansowym jako najbardziej zagregowanym miernikiem efektywności działalności. W przypadku tak specyficznych usług jak świadczenia zdrowotne miernik pieniężny nie spełnia jednak właściwej roli i powinien być uzupełniony innymi miernikami. Z kolei mierniki służące do oceny korzyści zdrowotnych koncentrują się jedynie na perspektywie pacjenta i nie są skorelowane z informacjami opisującymi dokonania finansowe szpitali. Ten sam problem dotyczy miar statystycznych, które opisuje jedynie realizację celów działalności medycznej (dostępność opieki, jakość opieki, efektywność działalności medycznej). Istniejąca w warunkach polskich sprawozdawczość medyczna pomija potrzeby informacyjne dla celów zarządzania ochroną zdrowia na szczeblu centralnym i regionalnym Receptą na rozwiązanie tych problemów może być zintegrowany system pomiaru i oceny dokonań publicznych szpitali, który byłby pożądany z punktu widzenia interesów różnych stron, a także dostosowana do tego systemu koncepcja sprawozdawczości ekonomiczno-medycznej szpitali. Dyskusja na temat potrzeby doskonalenia i wdrożenia zintegrowanego systemu pomiaru dokonań szpitali odbędzie się w dniu 17.6.2011 r. w Szczecinie w ramach konferencji naukowej pod tytułem: „Sprawozdawczość szpitali na potrzeby zintegrowanej oceny ich dokonań” zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Będzie to już szósta z kolei konferencja organizowana w Szczecinie, poświęcona problematyce rachunkowości, rachunkowi kosztów i sprawozdawczości w ochronie zdrowia. Wydarzenie to skupia wokół siebie nie tylko pracowników nauki, lekarzy i kadry zarządzającej szpitali, ale również polityków mających wpływ na kształtowanie systemu ochrony zdrowia. W pierwszej części konferencji odbędzie się prezentacja i ocena wyników projektu badawczego pt. „Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu pomiaru dokonań”, w ramach którego opracowano:

  1. model systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali publicznych tzw. „karta dokonań”, która uwzględnia potrzeby różnych interesariuszy szpitali,
  2. sprawozdawczy standard informacyjny dla szpitali publicznych, który umożliwi wykorzystanie modelu karty dokonań do oceny rezultatów działalności szpitali, zarówno przez ich kierownictwo, organy założycielskie , jak i Ministerstwo Zdrowia.

Druga część konferencji zostanie przeprowadzona na zasadzie debaty oksfordzkiej. W dyskusji udział wezmą eksperci, decydenci, producenci i użytkownicy informacji finansowo-statystycznych dotyczących działalności szpitali jak też podmioty dokonujące ich oceny. Będzie ona dotyczyła niedomogów obowiązującego systemu sprawozdawczości szpitali, kluczowych problemów dotyczących opracowanego systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali publicznych dla różnych interesariuszy szpitali i zaprojektowanego standardu sprawozdawczego. Konfrontacja wiedzy akademickiej z doświadczeniami praktyków może przyczynić się do wskazania dobrych praktyk oraz wypracowania wspólnych rozwiązań umożliwiających dalsze doskonalenie opracowanego systemu pomiaru i oceny dokonań. Wdrożenie w polskich szpitalach zintegrowanego systemu pomiaru i oceny ich dokonań oraz modelu sprawozdawczości ekonomiczno-medycznej na potrzeby jego funkcjonowania może mieć fundamentalne znaczenie nie tylko dla zastosowania nowoczesnych metod zarządzania szpitalem, prawidłowej wyceny świadczeń zdrowotnych przez płatnika, czy do rozliczenia kierownictwa z osiąganych rezultatów działalności ale także do przestrzennego kształtowania lecznictwa stacjonarnego (krajowa i regionalna sieć szpitali) i właściwej alokacji zasobów w całym systemie opieki zdrowotnej. Ponadto umożliwi dokonywanie kontroli i oceny ich działalności przez różnych interesariuszy (bowiem tylko to co mierzalne może podlegać ocenie) oraz stworzy warunki do porównań szpitali w czasie i w przestrzeni (np. według organów założycielskich, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, bowiem tylko to co jest mierzalne, może być porównywalne). Więcej na temat tej konferencji informujemy TUTAJ