Zgodnie z art. 108b ust. 1 PrAtom, Program polskiej energetyki jądrowej (dalej: Program), określa w szczególności:

  • cele i zadania w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania energetyki jądrowej w RP;
  • plan prowadzenia działań związanych z informacją społeczną, edukacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energetyki jądrowej;
  • plan współpracy w sprawach badań naukowych w zakresie energetyki jądrowej.

Program jest opracowywany co 4 lata zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i zawiera:

  • ocenę realizacji Programu za poprzedni okres;
  • część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat;
  • program działań wykonawczych na okres 12 lat zawierający instrumenty jego realizacji.
Ważne

Minister właściwy do spraw energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji Programu i przedkłada je Radzie Ministrów.

Natomiast zgodnie z art. 108e ust. 2 PrAtom, minister energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dz.Urz. „Monitor Polski”, przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji Programu.

W związku z tym, Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 4 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 19.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019. Sprawozdanie stanowi załącznik do tego obwieszczenia.