W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” (M.P.) z 2020 r. pod poz. 1197 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 19.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018–19.

Zgodnie z art. 57c ust. 1 ustawy z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 ze zm.: PrAtom), minister właściwy do spraw energii (obecnie Minister Klimatu i Środowiska) opracowuje krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym określany jako krajowy plan postępowania z odpadami, który zawiera dane określone w art. 57c ust. 2 PrAtom.

Minister energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji krajowego planu postępowania z odpadami i przedstawia je Radzie Ministrów (art. 57f ust. 1 PrAtom). W M.P. opublikowano więc obwieszczenie z realizacji krajowego planu postępowania z odpadami za lata 2018-2019, które stanowi załącznik do obwieszczenia.