Główny Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu na plenarnym posiedzeniu Sejmu przedstawiła najważniejsze obszary aktywności PIP dotyczące kontroli, nadzoru i działań prewencyjnych. Zapewniła, że wszystkie działania i decyzje podejmowane przez kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy miały na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracujących i praworządności w stosunkach pracy.

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy rekomendował przyjęcie sprawozdania przedstawionego przez Głównego Inspektora Pracy. Zdaniem ROP Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała plan działań, a sprawozdanie w rzetelny sposób pokazuje wysiłek, jaki pracownicy PIP włożyli w ich realizację.

Zostało również przedstawione stanowisko połączonych komisji – Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisje rekomendowały przyjęcie przedłożonego sprawozdania, przy czym wskazane zostały wyniki i skala działań podejmowanych przez inspekcję w covidowych warunkach.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem posłowie poruszali m.in. kwestie dotyczące realizacji wniosków legislacyjnych kierowanych przez inspekcję do poszczególnych resortów, politykę kadrową i płacową w PIP, działania kontrolne w administracji publicznej, wyniki kontroli dotyczące niewypłacania wynagrodzeń i liczby skarg kierowanych do inspekcji.

Wielu posłów w swoich wystąpieniach wskazywało potrzebę wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy zarówno poprzez wyposażenie jej w niezbędne narzędzia do prowadzenia skutecznych kontroli, jak i przez zwiększenie jej budżetu, by inspekcja mogła zatrudniać nową wysoko wyspecjalizowaną kadrę.

Źródło:

pip.gov.pl