Ze sprawozdania wynika, że zamówienia publiczne udzielane są przede wszystkim w najbardziej konkurencyjnych trybach, tj. z zastosowaniem trybu podstawowego oraz trybu przetargu nieograniczonego. W zamówieniach o wartościach poniżej progów unijnych ponad 89% zamówień udzielono w trybie podstawowym, a w zamówieniach o wartościach powyżej progów unijnych w przetargu nieograniczonym udzielono 92% zamówień. Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 39 dni, a średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,59.

W 2021 r. najwięcej odwołań złożonych zostało w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość była równa lub przekraczała progi unijne. Stanowiły one 67% wszystkich wniesionych odwołań. Pozostałe 33% odwołań dotyczyło postępowań o wartościach mniejszych niż progi unijne. Najwięcej odwołań wniesiono w sektorach budowlanym oraz informatycznym. Co ciekawe, w 2021 r. znacząco wzrosła (wzrost o 35% w stosunku do 2020 r.) liczba skarg wnoszonych na orzeczenia KIO do sądu okręgowego. Rozstrzygnięcia sądu nie przedstawiają się jednak pozytywnie, ponieważ oddalenie skargi miało miejsce w 55%, odrzucenie skargi –10%, umorzenie postępowania – 13%, a zmieniony wyrok KIO – tylko w 21% spraw.

Zamawiających powinna zainteresować informacja, że Prezes UZP nie wytaczał w 2021 r. powództw o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemniej jednak w 2021 r. pozostawały w toku i nie zostały zakończone 3 sprawy sądowe w przedmiocie unieważnienia umów w sprawie zamówienia publicznego, w których pozwy zostały wniesione w latach wcześniejszych, tj. w sprawach dotyczących:

  1. udzielenia dwóch zamówień na dostawy wraz z montażem wyposażenia podstawowego w budynku uczelni wyższej w sytuacji opisania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
  2. udzielenia trzech zamówień na dostawy defibrylatorów przenośnych, w sytuacji opisania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
  3. unieważnienia umowy dzierżawy nieruchomości w związku z naruszeniem prawa poprzez zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcy wybranemu z pominięciem obowiązku stosowania procedur określonych w Prawie zamówień publicznych.

Należy mieć na uwadze, aby uniknąć błędów popełnionych przez skontrolowanych przez Prezesa UZP zamawiających, informacje o stwierdzonych w 34 kontrolach, po ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń, naruszeniach mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Naruszenia te dotyczyły m.in. przepisów art. 5b pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 i 4 ZamPublU, poprzez zaniechanie łącznego szacowania wartości zamówienia:

  1. mającego za przedmiot realizację inwestycji publicznej pn. „Budowa mostu”, udzielanego w 4 częściach, a w rezultacie dopuszczenie się przez zamawiającego do niedozwolonego podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ZamPublU,
  2. na dostawę oprogramowania do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zamówienia na utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w rezultacie dokonania przez zamawiającego podziału zamówienia na dwa odrębne zamówienia,
  3. w ramach dokonania zakupów zaopatrzenia mundurowego – zasobników (plecaków), rękawic ćwiczebnych i śpiworów, a w rezultacie dopuszczenie się przez zamawiającego podziału zamówień mających za przedmiot dostawę poszczególnych elementów umundurowania na odrębne zamówienia,
  4. w ramach zakupów sprzętu medycznego – rękawic gumowych, rękawic nitrylowych, ligasure, staplerów, ładunków do staplerów oraz nici w okresie od stycznia do grudnia 2018 r., a w rezultacie dopuszczenie się przez zamawiającego podziału zamówień mających za przedmiot dostawę poszczególnego sprzętu na odrębne zamówienia.

Za naruszenia niemające wpływu na wynik postępowania uznano m.in. naruszenia:

  1. art. 8 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 1 ZamPublU poprzez nierzetelne prowadzenie protokołu postępowania (druk ZP-PN),
  2. art. 8 ust. 3 ZamPublU poprzez zaniechanie ujawnienia przez zamawiającego załączników do pisma wykonawcy oraz wyjaśnień złożonych przez tego wykonawcę niezasadnie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa,
  3. art. 17 ust. 2 ZamPublU poprzez zaniechanie złożenia w formie pisemnej oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ZamPublU, przez dwóch członków komisji przetargowej oraz przez osobę, która podpisała umowę w sprawie zamówienia publicznego, art. 95 ust. 1 ZamPublU poprzez zaniechanie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w wymaganym terminie.