Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1179 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 18.6.2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez organ właściwy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwego ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej (art. 2 pkt 11 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.; dalej: WychDzieciU).

Z rozporządzenia wynika, że organ właściwy sporządza miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.

Właściwy organ sporządza to sprawozdanie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Chodzi tu m.in. o przepisy rozporządzenia MPiPS z 2.11.2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1610).

Wojewoda:

  • sporządza, z wykorzystaniem wspomnianych wyżej systemów teleinformatycznych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
  • w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, przekazuje MRPiPS drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające: dane z powyższych sprawozdań, oraz dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Ważne
W szczególnie uzasadnionych przypadkach MRPiPS może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w innych terminach i za inne okresy, niż określone wyżej. Natomiast do sprawozdań z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za czerwiec 2019 r. stosuje się przepisy omawianego rozporządzenia.


Utraciło tym samym moc rozporządzenie MRPiPS z 28.9.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. poz. 1813).


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności