Sprawozdania półroczne z wykonania budżetu JST mają być fakultatywne