Sprawozdania dotyczące zużytych baterii

Na podstawie art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z 11.6.2012 r. ustanawiającego na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów (Dz.Urz. UE L 151 z 12.06.2012, str. 9) podmioty przetwarzające zużyte baterie są zobowiązane do sporządzania, a następnie przekazywania marszałkowi województwa sprawozdań.

Opis sytuacji

Podmiot przetwarza zużyte baterie. Posiada odpowiedni wpis w BDO (dział V tab 2) jako prowadzący przetwarzanie zużytych baterii. Są to baterie wadliwe przekazywane przez ich producentów. Przetwarzanie jest prowadzone w sposób polegający na demontażu baterii i wydzielaniu z nich dobrych (nieuszkodzonych) ogniw (bateria składa się z kliku ogniw ‒ jeżeli jedno jest uszkodzone to cała bateria jest niezdatna do użycia). W decyzji na przetwarzanie proces ten jest sklasyfikowany jako R12. De facto jest to proces polegający na przygotowaniu elementów składowych baterii do ponownego użycia.

Komentarz

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 1 pkt 6 ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150) termin do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach za rok 2019 został przesunięty do 30.6.2020 r.

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.; dalej: OdpadyU) sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy OdpadyU.

Ważne
Podmioty prowadzące recykling przedkładają informacje określone odpowiednio w załączniku IV, załączniku V lub załączniku VI raz do roku i przekazują je właściwym organom państw członkowskich nie później niż w terminie czterech miesięcy od końca danego roku kalendarzowego.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności