Sprawozdania dotyczące podatków lokalnych i ich znaczenie dla JST

W ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785); dalej: PodLokU, dodano art. 7b, zgodnie z którym organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzają co roku sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Sprawozdanie ma zawierać informacje o:

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;

2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;

3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 będą:

  • przedstawiane w sprawozdaniu w formie zagregowanej;
  • wykazywane według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym będzie sporządzane sprawozdanie.
Ważne

Sprawozdanie:

  • w części dotyczącej informacji, o których w pkt 1 - będzie przekazywane nie później niż do końca I kwartału danego roku podatkowego, a w pkt 2 i 3 - nie później niż do końca III kwartału danego roku podatkowego;
  • będzie przekazywane ministrowi finansów w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych;
  • będzie aktualizowane w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 7b ust. 2 pkt 1 PodLokU, w trakcie roku podatkowego, w którym będzie sporządzane.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji, dane gromadzone na podstawie wymienionego sprawozdania mają zwiększyć możliwości analizy obecnych rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwiając oszacowanie struktury potencjalnych wpływów z tych podatków w podziale na typy przedmiotów opodatkowania, jak również określenie średnich stawek podatkowych stosowanych przez gminy. Dane te mają też zwiększyć możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości. Gromadzenie powyższych danych postulowane było również przez samorządy.

Zgodnie z art. 2 nowelizacji sprawozdanie będzie sporządzane począwszy od 2018 r.

W art. 7b ust. 7 PodLokU przewidziano delegację ustawową dla ministra finansów, który określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania, terminy i sposób jego przekazywania oraz sposób jego sporządzania, a także terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji, mając na względzie potrzebę zapewnienia rzetelności i prawidłowości przekazywanych informacji oraz uwzględniając uprawnienia rad gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt rozporządzenia w tym zakresie zamieszczono w dokumentach projektu nowelizacji (druk sejmowy nr 1877 z 4.10.2017 r.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności