Przepisy rozporządzenia z 2.12.2015 r. MSWiA w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców określają:

 • organizację pracy komisji egzaminacyjnej;
 • sposoby przeprowadzania:
  • egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń ppoż.,
  • sprawdzianu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż.;
 • sposób ustalania wyniku z egzaminu lub sprawdzianu;
 • sposób i tryb wnoszenia oraz zwrotu opłaty za przeprowadzenie ww. egzaminu;
 • wzór kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • wzór aktu powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (załącznik nr 2).

Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje jej przewodniczący lub jego zastępca, a jej obsługę organizacyjną zapewnia KG Państwowej Straży Pożarnej. Członkowie komisji egzaminacyjnej:

 • przedstawiają propozycje pytań na egzamin lub sprawdzian (na wniosek przewodniczącego komisji lub jego zastępcy),
 • uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnej, w szczególności w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminu lub sprawdzianu oraz ocenianiu wyników,
 • zawiadamiają przewodniczącego komisji lub jego zastępcę o braku możliwości wzięcia udziału w pracach komisji.

Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej trzech osób wybiera pytania na egzamin i sprawdzian.

Egzamin na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń ppoż.

Egzamin rozpoczyna się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo jego zastępcę. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających kandydatowi na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., samodzielną pracę, w obecności co najmniej pięciu członków komisji, w tym jej przewodniczącego lub zastępcy. Przed przystąpieniem do egzaminu zdający okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

Ważne
Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za rezygnację z udziału w egzaminie.

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej (albo zastępca) informuje zdających o:

 • sposobie przeprowadzenia egzaminu,
 • przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie egzaminu,
 • zasadach oceniania odpowiedzi,
 • sposobie ogłoszenia wyników,
 • czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Podczas egzaminu lub sprawdzianu przewodniczący komisji (lub zastępca) może wydawać polecenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną, w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę.

Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje test przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.

Członek komisji egzaminacyjnej odnotowuje na teście godzinę i minutę przekazania i zwrotu testu.

Ważne

Podczas egzaminu zdający nie może:

 • mieć urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji,
 • korzystać z materiałów pomocniczych, a także
 • porozumiewać się z innymi osobami.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca wyklucza z egzaminu zdającego, który w jego trakcie porozumiewa się z innymi osobami, posługuje się materiałami pomocniczymi lub urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji, udziela pomocy pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłóca jego przebieg. Wykluczenie z egzaminu odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

Część pisemna egzaminu trwa 40 minut i ma formę testu złożonego z 40 pytań. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu jednej z trzech propozycji (A albo B albo C). Dopuszcza się jednokrotną zmianę zakreślonej odpowiedzi i tylko w zakresie jednego pytania testowego (zdający potwierdza parafą ostateczną odpowiedź na pytanie). W przypadku dokonania przez zdającego więcej niż jednej zmiany zakreślonej odpowiedzi lub w przypadku braku parafy za zmianę zakreślonej odpowiedzi za dane zadanie testowe przyznaje się 0 punktów. Podstawą ustalenia wyniku z testu są zakreślone odpowiedzi. Każde pytanie jest oceniane w następujący sposób:

 • odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,
 • odpowiedź nieprawidłowa – minus 1 punkt,
 • brak odpowiedzi – 0 punktów.

Każdy test jest sprawdzany odrębnie przez dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo jego zastępcę.

Ważne
Wynik części pisemnej egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (lub zastępcę). Część ta obejmuje ocenę:

 • odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej;
 • umiejętności samodzielnej pracy zdającego z dokumentacją związaną z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż., w szczególności w zakresie:
  • oceny pod względem zgodności rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony ppoż.,
  • ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony ppoż.

Czas na przygotowanie się zdającego do zaprezentowania umiejętności samodzielnej pracy z dokumentacją to 20 minut od przedstawienia przez komisję egzaminacyjną problemu i przekazania dokumentacji.

W części ustnej egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych, w szczególności z tekstów aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań.

Wynik egzaminu ustala się na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po przeprowadzeniu części ustnej.

O wyniku egzaminu uzyskanym przez zdającego przewodniczący komisji egzaminacyjnej (zastępca) informuje Komendanta Głównego PSP.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie komisji.

Sprawdzian dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż.

Sprawdzian dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób, w formie testu, który składa się z 40 pytań.

Ważne
Zasady prowadzenia sprawdzianu są takie same jak przeprowadzania egzaminu.

Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie komisji egzaminacyjnej.

Opłaty

Opłatę wnosi się najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu na rachunek bankowy Komendy Głównej PSP.

Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym zdający:

 • nie został dopuszczony do egzaminu,
 • wycofał wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części pisemnej egzaminu,
 • nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożył udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.

Zwrotu opłaty dokonuje się na podany przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.