Rada gminy w listopadzie 2014 r. podjęła uchwałę podnoszącą stawki podatków lokalnych na 2015 r. Przyznawała także podatnikom określone zwolnienia. Uchwała została ogłoszona w drugiej połowie grudnia, gdy do końca roku zostało mniej niż 14 dni, co zauważył prokurator, który zaskarżył uchwałę do WSA.

Prokurator powoływał się na art. 4 ust. 1 ustawy z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.), który stanowi, że akty prawa powszechnie obowiązującego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Sam akt prawny może przewidywać dłuższe vacatio legis, a krótsze jest dopuszczalne tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. 4 ust. 3), czego jednak gmina w tej sytuacji nie wykazała.

Prokurator podkreślał, że dla nieważności aktu prawa nie ma znaczenia, o ile został przekroczony termin – wystarczy do tego nawet jeden dzień. Z takim poglądem zgodził się WSA.

Gmina broniła uchwały, podnosząc, że stwierdzenie jej nieważności byłoby niekorzystne dla niektórych podatników, gdyż samorząd mógł wprowadzić zwolnienia od podatku, co zrobił niniejszą uchwałą. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z argumentacją, że uchwała ogłoszona po upływie przepisanego prawem terminu nie może pogarszać sytuacji podatników, dlatego stwierdził jej nieważność tylko w zakresie nowych stawek podatkowych. Nie przychylił się do opinii, że stwierdzenie nieważności musi dotyczyć całości uchwały, żeby nie naruszać jej integralności.

Oznacza to najgorszą dla gminy sytuację, ponieważ mieszkańcy i lokalne firmy zapłacą podatek według starych niepodwyższonych stawek (ta część uchwały – zgodnie z decyzją sądu – była nieważna, a nie można znowelizować stawek w trakcie roku, gdyż ich uchwalona wysokość obowiązuje przez cały rok) i dodatkowo skorzystają ze wszystkich dogodnych dla nich przepisów uchwały, która weszła w życie już w trakcie roku podatkowego.