Minister Finansów obowiązany jest określić szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (upoważnienie to zawarto w art. 138 ust. 6 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Zgodnie z nowymi przepisami (ProjektBudżet17R) materiały do projektu budżetu państwa opracowane będą przez dysponentów części budżetowych na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa i wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE), Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zmiany w stosunku do 2016 r.

Projekt rozporządzenia w odniesieniu do ubiegłorocznego rozporządzenia Ministra Finansów z 2.7.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 955 ze zm.) wprowadził następujące zmiany:

  • połączono dotychczasowe formularze RZ-1 „Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa” i RZ-6 „Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” oraz EMRE „Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa” i BW-Z „Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” – z uwagi na analogiczny zakres danych wypełnianych przez różnych dysponentów części budżetowych, w tym ZUS i KRUS;
  • zrezygnowano z dotychczasowych formularzy RZ-8 „Zadania planowane do zakończenia w roku 2015, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych, programów wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i państw członkowskich EFTA” i BW-PL „Wydatki placówek zagranicznych”, gdyż dane w tym zakresie będą pozyskiwane w zależności od potrzeb w innym trybie;
  • zmodyfikowano formularz RZ-9 „Pomoc społeczna” (w tym: zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty), wyodrębniając zadania związane ze wspieraniem rodziny.

Zmiany dotyczące paragrafu 400

W ProjektBudżet17R określony został zakres wydatków jaki powinien być ujmowany na etapie planu w paragrafie 400 „Grupa wydatków bieżących jednostki” z odpowiednią czwartą cyfrą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)

Paragraf 400 ma zastosowanie wyłącznie do projektu planu, planu oraz planu po zmianach. Na pozostałych etapach procesu realizacji budżetu należy stosować odpowiednie paragrafy określone w § 4 ust. 2 ProjektBudżet17R. Dokonywanie przeniesień w planie wydatków (w tym obejmujących paragraf 400) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Środki na nieodpłatną pomoc prawną

W ProjektBudżet17R utrzymano przepis dotyczący określenia wysokości środków przeznaczonych na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wysokość dotacji na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów, co przewiduje ustawa z 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa w części „Budżety wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom”. Konieczne stało się dokonanie podziału wysokości dotacji na poszczególnych wojewodów.

Ważne
Kwota dotacji dla poszczególnych województw zostanie włączona po upływie 16 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2017 (mowa o tym w § 8 ust. 1 ProjektBudżet17R).

Kwota wydatków bieżących – działy „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaktualizowano także zasady podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, co wiąże się z wejściem w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29.3.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. poz. 430 ze zm.). Podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na obszarze województwa w kolejnym roku budżetowym pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W związku z tym, że przepisy te nie są, jak to było dotychczas, samodzielną podstawą prawną dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli między wojewodów, w przedmiotowym rozporządzeniu zawarto odpowiednie przepisy (§ 5 ust. 6 ProjektBudżet17R).

Materiały dotyczące planowania budżetowego w układzie zadaniowym

Analogicznie jak w latach ubiegłych w projekcie rozporządzenia określono również sposób i tryb przygotowania materiałów dotyczących planowania budżetowego w układzie zadaniowym, ustalając wzory formularzy:

1) BZ „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”;

2) BZK „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych”, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Ustalono również dodatkowe części w poszczególnych formularzach PFC/PFC-FUS/PFCFEP/PFC-FER/PF-OSPR/PF-ANR-ZWRSP „Plan finansowy w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i kolejne lata”.

Terminy przekazania materiałów

Termin przedłożenia formularzy w zakresie budżetu zadaniowego został dostosowany do terminu przedłożenia formularzy planowania finansowego. Termin opracowania planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych określono w ProjektBudżet17R na 14 dni. Termin przedłożenia przez dysponentów projektów budżetu w danych częściach budżetowych został określony na 16 dni od daty otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2017. Natomiast terminy przekazania materiałów dotyczących formularzy PR-Z (§ 8 ust. 14 ProjektBudżet17R) oraz informacji o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych (§ 8 ust. 16 ProjektBudżet17R) zostały określone odpowiednio na 5 dni i 7 dni przed upływem terminu przedłożenia projektu budżetu w danej części budżetowej.

Zmiany w katalogu funkcji zadań, podzadań i działań

Przepisy ProjektBudżet17R zmodyfikowały katalog funkcji zadań, podzadań i działań. Zmiany wprowadzone w strukturze i metodyce planowania w układzie zadaniowym na 2017 r. mają przede wszystkim charakter aktualizujący oraz doprecyzowujący. Ich celem jest zwiększenie ergonomii planowania budżetowego w układzie zadaniowym, zwiększenie przejrzystości informacji o wydatkach na zadania publiczne, a także uporządkowanie i uproszczenie struktury układu zadaniowego. W katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 r. dokonano modyfikacji w zakresie niezbędnym z punktu widzenia zmian stanu prawnego, np. utworzenia nowych programów rządowych czy nowych zadań publicznych. Dla zapewnienia porównywalności danych zachowano również dotychczasową numerację pozycji klasyfikacyjnych.

Zastąpienie karty miernika zestawieniem tabelarycznym celów i mierników BZCM

Zmiana dotychczasowej karty miernika w zestawienie tabelaryczne celów i mierników BZCM ma na celu ułatwienie opracowania danych na różnych etapach procesu budżetowego. Struktura nowego formularza odpowiada strukturze formularzy BZ i BZK, co powinno umożliwić jego elektronizację i wprowadzenie do aplikacji/programu TrezorBZ. Planowana elektronizacja formularza ułatwi realizację zadań dysponentów i Ministra Finansów na poszczególnych etapach planowania w układzie zadaniowym, a w perspektywie wieloletniej pozwoli na eliminację konieczności wielokrotnego opracowywania kart tych samych mierników.

Materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

Podobnie jak w rozporządzeniu dotyczącym opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. w przedmiotowym rozporządzeniu określono również zasady przedstawiania Ministrowi Finansów przez dysponentów części budżetowych materiałów niezbędnych do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Także tu, podobnie jak przy planowaniu, uwzględniono możliwości wynikające z dostępnych funkcjonalności systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.