Wynika z niego, że co do zasady, deklaracje i podania mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, albo

2) przez portal podatkowy, albo

3) przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Deklaracje i podania są opatrzone:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), albo

b) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane przez portal podatkowy, albo

c) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu Służby Celnej, albo

d) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Rozporządzenie szczegółowo określa jakim podpisem mają być opatrzone konkretne deklaracje i informacje. Generalna zasadą jest, że deklaracje bez podpisu elektroniczne mogą składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, także osoby fizyczne tak jak dotychczas będą mogły składać deklaracje elektronicznie opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.