W rozporządzeniu określono:

  • sposób pobierania materiału genetycznego od dawców, czyli osób, których krewni stracili życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8.11.1917 r. do 31.7.1990 r. i miejsce ich pochowania nie jest znane;
  • warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego od dawców oraz warunki i sposób przechowywania materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, ofiar walki z narzuconym systemem totalitarnym, represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8.11.1917 r. do 31.7.1990 r.

Materiał genetyczny od dawców pobiera się w postaci wymazu ze śluzówki policzków przy użyciu jednorazowych sterylnych zestawów. Zestaw:

  • oznacza się w sposób zapewniający ustalenie tożsamości dawcy przez podanie jego imienia i nazwiska oraz numeru oznaczenia materiału genetycznego;
  • umieszcza się w bezpiecznym opakowaniu, do którego osoba pobierająca materiał genetyczny dołącza protokół jego pobrania zawierający wymagane dane i informacje (datę i miejsce pobrania materiału genetycznego, numer oznaczenia materiału genetycznego, imię i nazwisko dawcy, dane kontaktowe dawcy, imię i nazwisko ofiary, stopień pokrewieństwa dawcy z ofiarą, zgodę dawcy na przechowanie materiału genetycznego i wykorzystanie go do badań identyfikacyjnych oraz podpis osoby sporządzającej protokół).
Ważne
Materiał genetyczny należy przechowywać zgodnie ze standardami przechowywania materiału do badania laboratoryjnego, o których mowa w części I w ust. 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23.3.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1665).