W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1738 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.8.2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Z rozporządzenia wynika, że do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego stosuje się co najmniej umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle wewnętrznym.

Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol „BX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych. Długość boku identyfikatora umieszczonego:

  • na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
  • na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.

Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol „EX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną za-wartość etanolu w procentach objętościowych. Średnica identyfikatora umieszczonego:

  • na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub na klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
  • na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.
Ważne

Wzory identyfikatorów określa załącznik do rozporządzenia.