Sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Rozporządzenie – terminologia

Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie – rozumie się przez to zbiór danych pozwalających na identyfikację właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

2) właścicielu konta – rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

3) uprawnionym użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada uprawnienie do wykonywania innych czynności niż zarządzanie na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta;

4) piśmie – rozumie się przez to dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

5) odebraniu pisma – rozumie się przez to oznaczenie odebrania pisma przez uwierzytelnionego uprawnionego użytkownika na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.


Nieodebranie doręczonego pisma a elektroniczne potwierdzenie

Doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Po doręczeniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma – po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie właściciela, do nadawcy pisma jest przekazywane automatycznie elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma.

Elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawiera: 

  • oznaczenie doręczonego pisma, 
  • czas jego odbioru, 
  • właściciela konta, któremu doręczono pismo, 
  • uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo – w przypadku nieodebrania pisma – informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie KPC,
  • czas umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.

 

Przykład

Przykład

Pozwany na żadnym etapie postępowania nie wnosił pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ani nie dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Istotnym jest także fakt, że na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę a następnie ogłoszono wyrok, ani pozwany ani jego pełnomocnik nie byli obecni, zatem nie doszło również do doręczenia odpisu pisma w jego toku.

Czy zatem Sąd słusznie dokonał doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli adresat nie wniósł pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nie dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?  

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z art. 131KPC Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie elektroniczne uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. Adresat, który dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z doręczenia elektronicznego.

 

W modelu opartym o zasadę oficjalności doręczeń odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość doręczenia ponosi sąd. Sąd, dokonując sprawdzenia poprawności dokonanego w sprawie doręczenia celem określenia jego prawidłowości, ma obowiązek zbadania, czy przesyłka została doręczona stosownie do treści właściwych przepisów. Sąd powinien zbadać, czy prawidłowo zostało sporządzone zwrotne potwierdzenie odbioru stanowiące dowód doręczenia przesyłki, a w szczególności sprawdzić, czy przesyłka została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w imieniu adresata oraz w jakiej dacie została odebrana.

 

Usługa hybrydowa

Zgodnie z art. 55 DorElektrU do odpowiedzialności operatora wyznaczonego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej stosuje się KC, jeżeli przepisy DorElektrU nie stanowią inaczej.

Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:
1) ogólne warunki świadczenia usług;
2) zasady wykonywania usług;
3) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług;
4) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług;
5) terminy, po upływie których niedoręczoną przesyłkę listową uważa się za utraconą;
6) wysokość, tryb i sposób wypłaty odszkodowań w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

W przypadku świadczenia usług dodatkowych operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej również zasady świadczenia i zakres usług dodatkowych.

Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich wejścia w życie.

Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projektu zmian do obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z tych usług.

Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo jego zmiany w części objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie. Operator wyznaczony obowiązany jest udostępniać regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej.

Niewykonaniem usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 PrPocz, doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej jest w szczególności doręczenie przesyłki listowej albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania. Przesyłka rejestrowana oznacza przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru.

Do okresu dostarczenia hybrydowego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

Niewykonaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest brak możliwości zapoznania się adresata z treścią wysłanych danych po upływie 24 godzin od chwili ich wysłania, potwierdzonego dowodem wysłania, z przyczyn leżących po stronie operatora wyznaczonego.

Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora wyznaczonego;
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej usługi nastąpiło wskutek strajku pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
1) jest następstwem czynu niedozwolonego;
2) nastąpiło z winy umyślnej operatora wyznaczonego;
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora wyznaczonego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności