Sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2019 r. w świetle zmiany terminów sprawozdawczych

W świetle przedłużonych o 5 miesięcy terminów sprawozdawczych nie ma możliwości sporządzenia w ustawowym terminie rzetelnej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. Brak regulacji w tym zakresie uznaję za niezamierzone pominięcie ustawodawcy. Moim zdaniem, analizę należy sporządzić z przesunięciem terminu odpowiednio o 5 miesięcy od terminu ustawowego przypadającego na 30.4.2020 r., a więc do 30.9.2020 r. Zdarzają się sytuacje, że gminy realizują przedmiotowy obowiązek w terminie do 30.4.2020 r. zastrzegając w dokumencie, że ograniczony zasób danych wynikający z przedłużonych terminów sprawozdawczych uniemożliwia wykonanie pełnej i rzetelnej analizy. Takie podejście moim zdaniem będzie skutkowało ponownym sporządzeniem dokumentu na podstawie ustawowo wymaganych materiałów źródłowych.

Opis sytuacji

Zgodnie z art. 9tb ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU) na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Komentarz

Terminy przedłożenia sprawozdań stanowiących materiał źródłowy do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami za 2019 r. zostały wydłużone i pozostają w kolizji z ustawowym terminem sporządzenia tej analizy, który nie został przesunięty.

Z treści art. 9tb ust. 1 CzystGmU jednoznacznie wynika, że materiałem źródłowym dla analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi są sprawozdania złożone przez:

  • podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • podmioty zbierające odpady komunalne.

Ustawodawca przepisami ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150) w odniesieniu w w.w. sprawozdań przesunął termin sprawozdawczy za 2019 r. z 31.1.2020 r. na 30.6.2020 r. Zadaniem wójta/burmistrza/prezydenta miasta jest ponadto weryfikacja danych zawartych w przedmiotowych sprawozdaniach zgodnie z art. 9p CzystGmU.

Z przedmiotowych sprawozdań zgodnie z art. 9q ust. 1 CzystGmU wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w standardowym terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy (art. 9q ust. 2 CzystGmU), którego termin przekazania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za 2019 r. został wydłużony do 31.8.2020 r. Także to sprawozdanie wymaga weryfikacji zgodnie z art. 9r CzystGmU.

Poczynione przesunięcia terminów sprawozdawczych sprawiają, że kompletnym materiałem źródłowym do sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami za 2019 r. wójt/burmistrz/prezydent miasta będzie dysponował najwcześniej we wrześniu 2020 r. Oznacza to, że ciążący na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami, określony w art. 9tb ust. 1 CzystGmU, za 2019 r. jest niewykonalny w terminie do dnia 30.4.2020 r., jak wynikałoby to z art. 9tb ust. 2 CzystGmU.

Do tej pory ustawodawca nie uregulował kwestii wypełnienia obowiązku sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami w kontekście przesuniętych terminów sprawozdawczych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności