Celem standardu jest ustanowienie zasad, które jednostka będzie stosować do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych, użytecznych informacji dotyczących przychodów i przepływów pieniężnych, wynikających z umów z klientami.

MSSF 15 będzie obowiązywać jako jeden model dla wszystkich spółek i branż, co zapewni lepszą porównywalność sprawozdań finansowych.

Standard określa zasady rachunkowości, dotyczące pojedynczej umowy z klientem, może jednak mieć zastosowanie do portfela umów, na określonych warunkach.

Jednostki będą stosować standard do wszystkich umów z klientami, za wyjątkiem:

  • umów leasingowych,
  • umów ubezpieczeniowych,
  • instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych,
  • wymian niepieniężnych między jednostkami, prowadzącymi taki sam rodzaj działalności, mających na celu ułatwienie sprzedaży klientom.

Aby rozpoznać przychód zgodnie z nowym MSSF 15, należy analizować kolejne etapy:

  • identyfikacja umowy lub portfela umów z klientem,
  • identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia,
  • ustalenie ceny transakcyjnej,
  • przyporządkowanie ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań,
  • rozpoznanie przychodu, kiedy podmiot zrealizuje zobowiązanie w zakresie świadczenia lub jest w trakcie wykonywania zobowiązania.

Po spełnieniu, lub w trakcie wykonywania zobowiązania, jednostka ujmuje jako przychód kwotę równą cenie transakcyjnej, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.

W sprawozdaniu za 2018 rok trzeba będzie zaprezentować dane porównawcze.