Spółki jawne, których wspólnikami nie są osoby fizyczne, do 1.2.2021 r. mają złożyć informację CIT-15J

Status podatnika podatku CIT uzyskuje spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz ta spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego – CIT-15J informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo w art. 8 ust. 1 PDOFizU (art. 1 ust. 3 pkt 1a PDOPrU).

Informację CIT-15J oraz załączniki CIT/JW należy składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Informację CIT-15J wraz załącznikiem, co do zasady, należy złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego, a w przypadku aktualizacji informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

Pierwsze informacje CIT-J15 powinny być składane do 31.1.2021 r. (termin wypada w niedzielę więc w rzeczywistości do 1.2.2021 r.) według stanu na dzień:

  • 1.1.2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1.1.2021 r.,
  • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1.1.2021 r. do dnia 31.1.2021 r.

W przypadku spółki zaczynającej działalność, tylko w styczniu 2021 r. obowiązuje jeden termin – 31.1.2021 r. Spółki jawne zaczynające działalność po tej dacie, chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć ww. informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

Ministerstwo Finansów zauważa, że sam akt wpisania spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nie rozpoczyna jej roku obrotowego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeżeli nowoutworzona spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, już po swoim zarejestrowaniu w KRS, a przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży informację CIT-15J - to zachowa ona status podmiotu podatkowo transparentnego.

Istotne jest to, że w przypadku niezłożenia informacji CIT-15J w wymaganym terminie spółka jawna uzyskuje status podatnika CIT odpowiednio:

1) z dniem 1.1.2021 r.,

2) z dniem rozpoczęcia działalności albo

3) z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności